I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
1.1 At udlægge området til boligformål.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1aok,1 aqd, samt del af litra 7000 be, Ladegården, Holbæk Jorder. som vist på kortbilag 4.
2.2 Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone.
2.3 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag 5.

Delområde A
3.1 Delområde A må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse, og dertil hørende fælles offentligt grønt område, fælles p-plads(-er), veje og stier, eller i form af åben-lav bebyggelse til helårsbeboelse og tilhørende parkering og småskure.
3.2 Delområde A må desuden anvendes til fælleshus.

Delområde B
3.3 Delområde B må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse og tilhørende parkering og småskure.

Delområde C
3.4 Delområde C må kun anvendes til fælles støjafskærmning, støjvold og adgangsvej som vist på kortbilag 5.

4.1 Udstykning til åben-lav bebyggelse må kun foretages i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 5.

4.2 Udstykning til tæt-lav bebyggelse inden for delområde A, må kun foretages som en matrikel dog skal fælleshus, fællesarealer og hver boligenhed med tilhørendeudstykkes som selvstændige ejendomme i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 3.

4.3 Inden for delområde B må den enkelte ejendom kun udstykkes i grundstørrelser af mindst 700 m². Såfremt der udstykkes til åben-lav bebyggelse i delområde A må den enkelte ejendom kun udstykkes i grundstørrelser af mindst 700 m².

Delområde A ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse

5.1 Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten maksimalt være 50 % for området som helhed.
5.2 Boligbebyggelsen må kun etableres med en maksimal højde på 8,5 m over terræn, enten som op til to etager med fladt tag eller i en etage med udnyttet tagetage. Hver bolig skal være mindst 100 m².
5.3 Fælleshus må kun etableres i én etage med en maksimalt højde på 6 m, såfremt fælleshuset etableres som en fritliggende bygning. Fælleshus må også etableres som en integreret del af boligbebyggelsen.
5.4 Skure og overdækninger må kun etableres i en maksimal højde på 3,5 m over terræn.

Delområde B, samt delområde A ved etablering af åben-lav boligbebyggelse

5.5 Indenfor delområde B må bebyggelsesprocenten højst være 30 % bebyggelse for hver ejendom.
5.6 Boligbebyggelse må kun etableres i højst én etage med udnyttet tagetage med en maksimal højde på 8,5 m over terræn, målt efter byggelovgivningens regler.
5.7 Småskure og overdækninger må kun etableres i en maksimal højde på 3,5 m over terræn målt efter byggelovgivningens regler.

Delområde A ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse

6.1 Inden for delområdet må bebyggelsen kun opføres efter en samlet plan.
6.2 Boligbebyggelsens facader må kun fremstå ens med sort eller grå træbeklædning, eller som blank mur i blødstrøgne tegl i farverne gul, rød, lys brun eller grå. Boligbebyggelsen må dog også opføres med mindre facadepartier i puds, zink eller træ, for at give mulighed for variation i facaden.
6.3 Inden for delområdet må boligbebyggelsens tage kun fremstå ens. Tage må kun fremstå med sadeltag uden valm, med en taghældning 45 og 48 grader beklædt med enten røde tegl- eller betonvingetagsten, eller med beplantede tage.
6.4 Materialer på tage må ikke være reflekterende. Glanstal for materialer, der anvendes til tag og facader må maksimalt være 20.
6.5 Småskure må kun fremstå med træbeklædning malet i farven sort eller grå. Tage på småskure og overdækninger må kun fremstå med beplantede tage.

Delområde B, samt delområde A ved etablering af åben-lav bebyggelse

6.6 Boligbebyggelsens facader må kun fremstå med facader og gavle i blank mur i blødstrøgne mursten i farverne gul, rød, lys brun eller grå.
6.7 Boligbebyggelsens tage må kun fremstå i røde tegl- eller betonvingetagsten. Tage må kun fremstå med sadeltag uden valm. Taghældning må kun være mellem 45 og 48 grader for bebyggelse i 1,5 etage.
6.8 Materialer på tage må ikke være reflekterende. Glanstal for materialer, der anvendes til tag og facader må maksimalt være 20.
6.9 Udhuse, mindre bygninger og lignende må kun opføres i træ eller tegl eller en kombination heraf. Tag må kun udføres med ensidig taghældning på maksimalt 25 &

6.1 730; i enten sort tagpap på lister eller som fladt tag dækket med sort tagpap. Desuden må tage fremstå som beplantede tage.

Veje

7.1 Etablering af overkørsler i lokalplanområdet må kun ske fra Torpets vestlige side.
7.2 Ved etablering af åben-lav bebyggelse, må kun etableres en overkørsel pr. grund. Overkørslen må maksimalt anlægges i en bredde á 5 meter.
7.3 Ved etablering af tæt-lav bebyggelse i delområde A, må der kun etableres op til to overkørsler i delområdet. Overkørslerne skal placeres og etableres efter vejmyndighedens nærmere anvisning.

Stier

7.4 Stier må kun fremstå som trampestier eller belagt med stenmel eller grus, dog må stier til boligenheder gerne befæstes med en fast belægning..

Parkering

7.5 Ved etablering af tæt-lav bebyggelse inden for delområde A skal der anlægges mindst 1,5 p-pladser pr. bolig. Parkering må kun etableres som fælles parkering.
7.6 Ved etablering af åben-lav bebyggelse inden for delområde A skal der anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkering må kun etableres inden for egen grund.
7.8 Inden for delområde B skal der anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkering må kun etableres inden for egen grund.

8.1 Inden for delområde A og B må skiltning må ikke udføres udover almindelig navne- og husnummerskiltning.
8.2 Skiltning indenfor delområde C er ikke tilladt.

Støjafskærmning

9.1 Fælles støjafskærmning må kun etableres som beplantet støjvold på maksimalt 4 meter fra eksisterende terræn, eventuelt suppleret med støjhegn langs Stenhusvej. Støjvolden må kun udformes på en sådan måde, at den fremtræder landskabeligt indpasset, dvs. i omfang og udseende som en videreføring af den etablerede støjvold ud mod Stenhusvej nord for lokalplanområdet.
9.2 Faste støjhegn må kun fremstå dækket med grøn beplantning, eller som glasklar støjskærm.,

Terrænregulering

9.3 Inden for delområde A og B må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Dog må der foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m inden for områderne vist på kortbilag 5, såfremt at der med terrænreguleringen skabes en harmonisk overgang til det omkringliggende landskab.
9.4 Inden for delområde C må der foretages terrænregulering på mere end +/-0,5 m, ved etablering af støjvolden dog maksimalt 4 meter fra eksisterende terræn.

Opholdsareal ved etablering af tæt-lav bebyggelse i delområde A

9.5 Der skal etableres mindre private haver til hver bolig og fælles opholdsarealer.
9.6 Inden for opholdsarealerne skal der etableres minimum en legeplads og en boldbane med et samlet areal svarende til minimum 900 m2.

Beplantning

9.7 Støjvolden må kun beplantes med stedstypiske buske og stedstypiske mindre træer. Beplantningen skal fremstå uigennemtrængelig for at afskærme boligområdet fysisk og visuelt fra Stenhusvej. Se også § 9.1 og § 9.4.
9.8 Hegn i skel må kun fremstå som løvbærende hæk i form af bøgehæk, se dog også § 9.10. Hække kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side på højst samme højde, som det levende hegn.
9.9 Ved etablering af tæt-lav bebyggelse inden for delområde A må arealer til parkeringspladser og affaldshåndtering kun afskærmes med bøgehæk.
9.10 Ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse inden for delområde A, må der i naboskel mellem boligenheder i stedet for bøgehæk etableres pileflethegn i en højde af 1,8 m.
9.11 Langs veje må der kun plantes vejtræer som i art og placering er magen til de øvrige vejtræer på den eksisterende vej Torpet uden for lokalplanområdet.

Udendørs oplag

9.12 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering eller opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende, samt køretøjer over 3.500 kg, ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

10.1 Inden for delområde A og B må belysning kun udføres som parkbelysning med nedadrettet belysning og/eller som pullertlamper. På/ved boliger må der desuden etableres nedadrettet belysning.
10.2 Placering og udformning af vejbelysning skal følge den eksisterende vejbelysning på den eksisterende vej Torpet.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.
11.2 Ledninger skal føres i jorden.

Håndtering af regnvand
12.1 Der udlægges areal til håndtering af regnvand, som vist på kortbilag 5. Inden for friarealer må regnvandsbassiner og regnbede/regnrender kun udformes, så de fremstår som en del af det rekreative anlæg.
12.2 Belægninger på opholdsarealer og interne stier må kun udføres i nedsivningsegnede materialer. Jf. dog bestemmelse 12.3 og 12.4.
12.3 Ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse inden for delområde A, må højst 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom befæstes. Ved etablering af åben-lav boligbebyggelse inden for delområde A, må højst 30 % af grundarealet på den enkelte ejendom befæstes.
12.4 Inden for delområde B må højst 30 % af grundarealet på den enkelte ejendom befæstes.