Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør opførelse af 8 enfamiliehuse i den nordlige ende af lokalplanområdet, og mellem 15 og 25 rækkehuse eller 7 enfamiliehuse i den sydlige ende af lokalplanområdet.
Principperne fra naboområdet videreføres i lokalplanområdet for at opnå en visuel sammenhæng mellem områderne.
Der skal etableres en støjvold mod Stenhusvej i fortsættelse af den eksisterende støjvold nord for området for at begrænse vejstøj fra Stenhusvej. Den nye støjvold skal beplantes med løvfældende træer og buske i lighed med den eksisterende støjvold. Supplerende støjhegn kan opsættes.
Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om bebyggelsens udformning og placering, således at det sikres, at nye enfamiliehuse udformes med samme tagform og tagbelægning, som enfamiliehusene i det tilstødende område. Lokalplanen muliggør at rækkehuse kan opføres i enten blank mur eller med træbeklædning, dog tillades også mindre facadepartier i andre materialer for at give mulighed for at opnå variation i udtrykket. Rækkehusenes tage skal opføres som sadeltag beklædt med røde vingetegl uden valm eller med flade tage, såfremt de opføres med beplantede tage. En bebyggelse med flade beplantede tage vil kunne tilbageholde regnvand, men fremtræde med en ny og egen identitet i området. Dette vil dog ikke ændre på den overordnede oplevelse af hele boligområdet øst for Stenhusvej som et homogent boligområde.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for antallet af parkeringspladser for rækkehuse til 1,5 p-plads pr. bolig og 2 p-pladser pr. bolig for parcelhuse.
Lokalplanområdet er kuperet. Nogle områder ligger højt, mens andre ligger lavt. I lave områder er der risiko for, at arealer vil blive oversvømmet ved skybrudshændelser. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om terrænregulering og anviser områder hvor terrænregulering på mere end plus/minus 0,5 m må finde sted. Lokalplanen indeholder bestemmelser om lokal håndtering af regnvand og den maksimale tilladte befæstelse inden for grundarealet af den enkelte ejendom.