Lokalplanens indhold

Den overordnede karakter af området skal være boligbebyggelse i et landskabeligt område, hvor områdets naturlige terrænforhold er bevaret videst muligt og hvor der er gode muligheder for aktiviteter, naturoplevelser og for at danne sociale relationer i den nye bebyggelse.

Friarealer
Bebyggelsesplanen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og et markant grønt landskabsrum vil slynge sig op igennem det nye boligområde. Dette landskabsrum er en indarbejdelse af den grønne kile, således at det nye boligområde forbindes med Holbæk Fælled og resten af den grønne kile i Holbæk Øst. Landskabsrummet er placeret hvor terrænet naturligt er lavest og vil mod syd rumme et regnvandsbassin og få en mere naturpræget karakter med grupper af træer og buske samt græsarealer, der er ekstensivt plejede. Oplevelsen af landskabet for kommende beboere skal sikres bl.a. med direkte adgang og udsyn til landskabet og et sammenhængende stiforløb, der sikrer muligheden for at færdes i naturen.

Langs lokalplanområdets grænse mod nord og øst etableres beplantningsbælter og mod sydøst beplantes et mindre område med træer og buske, så området får karakter af at være en lille skovbeplantning.

Beplantningen mod Munkholmvej og Oldvejen skal bestå af grupper af træer og buske, hvor der er en bevokset bund. Beplantningen skal være tæt og uigennemtrængelig, men med mulighed for enkelte kig til området, især ved det indre grønne landskabsrum. Beplantningen mod Oldvejen skal være med til at bebyggelsen på afstand ikke vil opleves så synlig i landskabet.

Bebyggelsesplan
Bebyggelsen placeres omkring tre boligveje og det nye boligområde underopdeles således i tre bebyggelser. Boligvejene har et bugtende vejforløb, som følger landskabets koter, og de mange små sving vil medvirke til at hastighedsdæmpe trafikken. Der tilstræbes en urban karakter i den nye bebyggelse gennem bl.a. tæthed, åbne forhaver og en høj andel af fællesarealer. Derudover fastlægges en byggelinje, så boligerne trækkes frem til boligvejene og bidrager til den urbane kararakter. Pladsdannelser langs med boligvejene skal fungere som mødesteder for områdets beboere. Pladsdannelserne kan gives et forskelligt udtryk både med hensyn til form og funktion og kan således bidrage til at give de tre bebyggelser forskellige identiteter.

Parkering foregår på egen grund ved de enkelte boliger for åben-lav bebyggelsen, og på den fælles parkeringsplads samt ved de enkelte boliger for tæt-lav bebyggelsen. De fælles parkeringsarealer kan anlægges med græsarmering, der tillader overfladevand at sive ned.

Boliger
Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i tre delområder:

  • I delområde I kan der opføres parcelhuse (åben-lav). Der gives mulighed for at etablere et fælleshus inden for delområdet, som kan bruges af områdets beboere.
  • I delområde II kan der opføres rækkehuse (tæt-lav) og alternativt parcelhuse (åben-lav). Boligtyperne kan ikke blandes inden for delområdet.
  • Delområde III er udlagt til fælles friarealer.

Samlet set giver lokalplanen mulighed for at opføre enten ca. 55 parcelhuse og ca. 30 rækkehuse, eller (hvis der udelukkende opføres åben-lav bebyggelse) ca. 70 parcelhuse inden for lokalplanområdet.
For tæt-lav bebyggelsen skal grundstørrelserne være mellem 300 og 400 m2, og for åben-lavbebyggelsen varierer grundstørrelserne mellem 700-1.300 m2.

Boligerne kan opføres i op til to etager foruden eventuel kælder.

Boligerne ligger tilbagetrukket fra Munkholmvej og Oldvejen. Boliggrundene er således placeret uden for de områder, hvor støjniveauet kan overskride de gældende grænseværdier for boligområder. Boligerne vil få udsigt og direkte adgang til enten det grønne landskab uden for lokalplanområdet eller det indre grønne landskabsrum. Boliggrundene adskilles af grønne hække i bøg eller avnbøg mens forhaverne holdes åbne.
Lokalplanforslaget stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri.

Stier
Der er et godt eksisterende stinet til skolerne og indkøbsmuligheder. Disse stisystemer vil lokalplanområdets stier koble sig på. Det kræver dog, at der umiddelbart vest for lokalplanområdet etableres en sti, som forbinder de eksisterende stisystemer med lokalplanområdets nyetablerede stier. Ved stiens krydsning med Munkholmvej bør der etableres en helle for at sikre cyklister og fodgængere sikker passage af vejen.

Boliger

Detaljetegning af hvordan en pladsdannelse kan se ud.

Friarealer

Eks. på hvordan plejeniveauet mellem fælles og privat kan se ud

Snit der beskriver beplantningen i området - klik for større version.

Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan - klik for større version.


Kort med delområderne - klik for større version.

Den fælles parkeringsplads inden for delområde II kan indeholde flere funktioner.