Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er naturskønt beliggende øst for Holbæk by, på grænsen mellem by og land. Det omfatter et areal på ca. 12,5 ha som er beliggende syd for Munkholmvej og vest for Oldvejen og i dag anvendes til landbrugsformål.

Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Munkholmvej og boligområdet Wegenersminde. Mod øst og syd afgrænses området af Oldvejen, hvor der ligger en række mindre husmandssteder omgivet af opdyrkede marker og mindre indhegninger til hestehold. Mod vest grænser lokalplanområdet op til Fælleden, som er et tidligere militært øvelsesterræn, der nu er udlagt til grønt rekreativt område,

Lokalplanområdet er karakteriseret ved et småbakket terræn, hvor den mest markante bakketop ligger i det nordøstlige hjørne tæt på Munkholmvej, og syd herfor ligger en mindre bakketop ud mod Oldvejen. Den laveste del af området ligger i kote 25, og den højeste ligger i kote 35, hvilket vil sige at der er en terrænforskel på 10 meter fra det laveste sted på arealet til det højeste.

Det nye boligområde vil være med til at danne en afslutning på Holbæk by mod sydøst. Lokalplanområdet er omgivet af grønne landskabskiler, som ifølge kommuneplanen ikke inddrages til byudvikling. Området mod vest er udlagt til rekreativt område, mens områderne mod syd og øst består af landbrugsjord. Nordligst i den grønne kile vest for området ligger en gammel frugtlund, som også strækker sig lidt ind over lokalplanområdets nordligste del. I lokalplanens afgrænsning mod vest findes to fredede stendiger, som udgør en naturlig grænse mellem det nye boligområde og Fælleden.

Lokalplanområdet ejes af Holbæk Kommune og er i dag opdyrket mark. Det er beliggende i landzone og med lokalplanens vedtagelse overføres arealet til byzone

Grønne kiler der går ind på hver side af lokalplanområdet.

Natur i nærområdet.

Lokalplanområdet set mod nord, hvor Munkholmvej og eksisterende bebyggelse ligger.

Lokalplanområdet set mod syd mod det åbne landskab.