Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet, som fører til bl.a. skoler og institutioner.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et regnvandsbassin udformet, så det ligner en naturlig sø.

Lokalplanen stiller krav om befæstelsesgrad og opfordrer til, at der anvendes permeable/gennemtrængelige belægninger med mulighed for nedsivning.

Natur

Frugtlunden i det nordvestligste hjørne af lokalplanområdet integreres i lokalplanen, og der er mulighed for at etableres flere frugttræer nærmere boligerne. Der holdes så vidt muligt en passende afstand til de to fredede diger, så de integreres som et naturligt landskabselement, der er med til at afgrænse lokalplanområdet mod vest.

Pleje og vedligeholdelse af fællesarealerne og beplantningsbælter bør ske efter fagligt korrekte metoder, af hensyn til den fremtidige sundhed og udvikling. Der henvises til gældende gartnerfagligt korrekte plantnings- og plejemetoder jf. Normer og vejledning for anlægsarbejder.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af området udlægges som fælles opholdsareal. Der etableres et stinet i området, som opfordrer til leg og motion. Der er ligeledes kort afstand til indkøb, offentlig transport og skoler.