Energiforsyning

Området elforsynis af SEAS/NVE www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde. Der forelægger ikke på nuværende tidspunkt (11. september 2013)planer for kollektiv varmeforsyning.

Byrådet i Holbæk kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.). I øvrigt gælder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af el-opvarmning i ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området vil blive forsynet af Holbæk Vand A/S, Søndre Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til Søndre Vandværk. Vandværket kan honorere kapacitetsudvidelsen.

Regn- og spildevand

I henhold til Spildevandsplanen er området ikke kloakeret, men skal separatkloakeres i forbindelse med byggemodningen.

Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning ved Munkholmvej. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår.

Der etableres 1 regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet. Regnvandsbassinet skal kunne fungere som et teknisk bassin, men skal af hensyn til herlighedsværdien i boligområdet udformes så det fremstår som en naturlig sø. Holbæk Forsyning ejer og drifter regnvandsbassinet.

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det til ledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Der fastsættes bestemmelser om befæstelsesgraden i lokalplanen på 35 % for åben-lav bebyggelsen og 50 for tæt-lav boligerne. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald”.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.