Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune ejer arealet, der udarbejdes lokalplan for. Efter endt lokalplanlægning ønsker kommunen at udstykke og sælge arealet. Intentionen er, at der i forbindelse med byggemodningen etableres en sti vest for området og en helle nord for området. Inden etablering af stien skal der søges om en dispensation fra Byrådet, da et fredet dige gennembrydes. Driften af de grønne arealer og stierne overgår til Grundejerforeningen, når disse er etableret. Regnvandsbassinet vil Forsyningen eje og vedligeholde.