Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart øst for Holbæk Midtby med 2 kilometers afstand til Holbæk Station. Området har et areal på ca. 19.884 m2, og i dag ligger Bjergmarkskollegiet i form af tre kollegiblokke i gule teglsten på arealet. Disse bygninger forudsættes nedrevet inden realiseringen af det nye plejecenter.

Mod øst afgrænses lokalplanområdet af boligbebyggelsen Bjergmarken, som består af boligblokke opført i 3 etager. Mod nord, vest og syd afgrænses lokalplanområdet af Samsøvej. Syd for Samsøvej ligger campusområdet SOCU Holbæk i 2 etager og et kolonihaveområde med bygninger i 1 etage. Vest for Samsøvej ligger en hvid rækkehusbebyggelse i 1 etage. Mod nord ligger en parkeringsplads og en boligblok. Lokalplanens omgivelser består af byggeri i forskellige højder og af forskellig bygningstype.

Lokalplanområdes terræn er karakteriseret ved at være næsten fladt med et jævnt faldende terræn ned mod den eksisterende sø i lokalplanområdets nordøstlige hjørne. Søen er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er vejadgang til området fra vest fra Samsøvej. Langs Samsøvej mod syd og vest afgrænses området af en hækbeplantning i bøg. Der er en del træer og buske på lokalplanområdets østlige del, og langs adgangsvejen til området står 5 solitære træer.

I det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet går en eksisterende sti ind over området. Stien forbinder to boligområder øst for lokalplanområdet.

På grundens sydvestlige del står en transformerstation og langs grundens afgrænsning mod syd er et højspændingskabel. Der skal holdes en respektafstand på 2 m på hver side af transformerstationen samt 1 meter på hver side af højspændingskablet.

Lokalplanområdet ejes af Holbæk Kommune og er beliggende i byzone.

Samsøvej mod syd hvor kollegieboligerne ses.


Samsøvej mod vest, hvor vejadgangen til området
ses.

Rækkehusbebyggelsen vest for lokalplanområdet.

Bjergmarken øst for lokalplanområdet.

Kolonihaverne og SOCU Holbæk syd for lokalplanområdet.