Statslig og regional planlægning

Det nærmeste EF-habitatområder er Udby Vig og Egernæs med holme og Fuglsø. Begge ligger ca. 45 km væk og vil derfor ikke blive påvirket af det kommende boligområde.

Ældrepolitik

Lokalplanen er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes ældrepolitik. Her står bl.a. :”Tidssvarende plejeboliger er en nødvendig betingelse for at kunne løfte denne opgave. Boligen har stor indflydelse på vores livskvalitet og danner både rammen om den ældres hverdag, de pårørendes besøg og medarbejdernes arbejde.” Lokalplanen er en konkretisering af ældrepolitikken.

Forslag til Kommuneplan 2013-25

Forslag til Kommuneplan 2013-25 blev vedtaget i juni 2013 samtidigt med, at denne lokalplan blev forelagt byrådet. Der er overensstemmelse mellem kommuneplanforslaget og lokalplanen.

Kort med kommuneplanrammen 3.B07.

Eksisterende lokalplaner

Området har ikke tidligere været lokalplanlagt.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planforslaget vil ikke få mærkbar indflydelse på nabokommunerne, da området ikke visuelt vil markere sig i landskabet over længere afstande, og anvendelsen til plejecenter har heller ikke større betydning for nabokommunerne. (Planlovens § 29b)

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende inden for 3 kilometers afstand fra kysten, og er derfor omfattet af planlovens § 16, stk. 3 og 4. Området er beliggende i byzone og ligger bag eksisterende bebyggelse, og vil ikke kunne ses fra kysten, da det maksimalt kan opføres i 3 etager. Bjergmarken vil fortsat være højere end den nye bebyggelse for plejecentret.

Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til drikkevandsinteresser, men anvendelsen til plejecenter vil ikke forurene drikkevandet eller hindre nedsivning, da der fastsættes bestemmelser for befæstelsesgraden.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret nogen fund eller fortidsminder inden for lokalplanområdet. (www.kulturarv.dk)

Der kan fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27

Naturområder

Søen inden for lokalplanområdet er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke en beskyttelseslinje omkring søen, men der er fastsat i lokalplanen, at der skal holdes en respektafstand til søen for ny bebyggelse på 10 m til søens kant. Søen er besigtiget af amtet i 1993, men der er ingen registreringer af dyr eller planter i Naturdata. Byggeriet vurderes ikke at påvirke dyre- og planteliv i og omkring søen. Det skal undersøges hvorvidt regnvand kan udledes til søen med hensyn til søens kapacitet og naturligværdig, og om det er nødvendigt at supplere med andre tiltag for at indsamle og håndtere regnvandet. Indsamlet regnvand kan evt. bruges til vanding af friarealerne. Hvis der skal udledes regnvand til søen, skal der ansøges om udledningstilladelse. Kommunen ejer søen.

Der er udpeget 5 bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet. Holbæk Kommunes ’Regulativ vedrørende bevaringsforanstaltninger for træer og buske’ skal overholdes i bygge- og anlægsfasen.

Trafikforhold og kollektiv trafik

Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Holbæk Station, så lokalplanområdet ligger i cykelafstand til bymidten. Personale og besøgende til beboerne har dermed mulighed for at cykle til og fra området. I denne forbindelse skal der sikres adgang fra Samsøvej og inde i området, samt overdækket cykelparkering.

Der etableres tre vejadgange til området fra Samsøvej som i princippet vist på lokalplankortet, kortbilag 2. Kommunen er myndighed på overkørsler. Interne veje skal befæstes med asfalt eller anden hård belægning. Kørebanen skal afgrænses med kantsten eller bånd af granit- eller betonsten. Interne veje skal udlægges i 8 meters bredde og anlægges med 5,0 m kørebane og 2,2 meter bredt fortov i den ene side. I det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet fastholdes placeringen af en eksisterende sti, som forbinder to boligområder øst for området. Denne forbindes med stierne på friarealet.

Den nærmeste busforbindelse stopper på Anders Larsensvej i ca. 250 meters afstand fra området. Der skal være ramper/nedsænkede kantsten på strækningen fra plejecentret frem til Anders Larsens Vej, hvor der er offentlig transport. Derved sikres det at pårørende, som i nogle tilfælde kan være ældre mennesker, uhindret kan komme frem til plejecentret.

Nedrivning af eksisterende bygninger

Bebyggelsen, der ligger på området i dag, er ikke bevaringsværdig og rives ned inden etablering af plejecentret. Inden påbegyndelse af nedrivningen skal eventuel forurening undersøges. Det skal sikres at støjkravene og andre krav i forbindelse med nedrivning overholdes.

Jordhåndtering og jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening inden for området. Eventuel jordforurening omkring eksisterende parkeringsarealer skal undersøges.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

 

Offentlig service

www.holbaek.dk kan du læse mere om fordelene ved at bo i Holbæk Kommune.

Støj

Støjpåvirkning fra vejtrafik til området vurderes at være begrænset, da området ligger i et lukket vejsystem. Lokalplanområdet vil ikke generere en mærkbar forøgelse af biltrafik til området, da det primært vil være trafik fra personale og besøgende samt til den daglige drift af plejecentret og produktionskøkkenet.