Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan ”Handleplan for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune” opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. De mål er bekræftet i Lokalagenda 21, der er integreret som et tværgående tema ”Ansvar for Fremtiden” i Udviklingsstrategien 2012 for Holbæk Kommune. For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte f.eks. sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet og nær Holbæk Midtby.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere f.eks. regnvandsbassin udformet, så det ligner en naturlig sø.

Lokalplanen stiller krav om befæstelsesgrad og opfordrer til, at der anvendes permeable/gennemtrængelige belægninger med mulighed for nedsivning på dele af parkeringsarealerne.

Natur

Den nordlige del af grunden anlægges som grønt rekreativt friareal med sø. Søen i området er med til at forstærke herlighedsværdien for området.

Sundhed og trivsel

Ca. halvdel af grunden anvendes til friareal. Der skal etableres et internt stinet i området, som opfordrer til bevægelse og motion for de ældre. Der kan anlægges aktivitetshaver for brugerne. Belægning og beplantning skal være med til at brugerne kan føres rundt i området, så området er tilgængelig for bevægelseshæmmede og demente. Der er mulighed for at indrette en offentlig legeplads inden for området, hvilket vil tilføje liv, men under hensyn til, at de ældre kan vælge eller fravælge at være i nærheden af denne aktivitet. Legepladsen kan også bruges af beboerne.

Der er kort afstand til offentlig transport og plejecentret ligger bynært, hvilket muliggør at personale og besøgende kan tilgå området på cykel eller til fods.