Energiforsyning

Området elforsynis af SEAS/NVE www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde, men der forelægger ikke på nuværende tidspunkt (9. oktober 2013) planer for anden kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Regn- og spildevand

I henhold til Spildevandsplanen er området kloakeret og skal fremover separatkloakeres.

Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning ved Samsøvej.

Søen vil kunne komme til at fungere som et teknisk bassin, men skal af hensyn til herlighedsværdien udformes, så det fremstår som en naturlig sø. Der skal søges om udledningstilladelse for evt. udledning af overfladevand til søen. Kloak og regnvandsbassin på matrikel 14dc forbliver privat intern kloak.

Der fastsættes bestemmelser om befæstelsesgraden i lokalplanen på 50 for Boligområder, etageboliger og tæt-lav i henhold til Spildevandsplanen.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ”.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.

Transformerstation og højspænding

Der skal holdes 2 m afstand til den eksisterende transformerstation mod sydvest samt 1 m afstand til et højspændingskablet mod syd.