Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering.

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4.
Lokalplanen tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse.

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Beslutningen blev bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er miljøvurderet/screenet selvstændigt i forbindelse med kommuneplanarbejdet, og rammeændringen har ikke har givet anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport .