Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for en bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for nedbringelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i videst muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

I lokalplanen stilles krav om at nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der opføres efter lavenergistandarderne i henhold til gældende bygningsreglement.

Ved opførelse af lavenergibyggeri gives der dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Nyt byggeri kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for fx at udnytte sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanområdet ligger centralt i byen med dagligvareindkøb, skole, daginstitution, kirke og idrætsfaciliteter inden for en afstand af 200 m.

Gislinge Station ligger 500 m fra lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er koblet på det sammenhængende stinet i Gislinge som fører direkte til bl.a. skole og institution.

Ressourcer og miljø

Regnvand skal så vidt muligt nedsives via fx faskiner og porøse belægninger. Nedsivning skal foretages under hensyn til konstateret jordforurening. Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Holbæk Kommune inden udførelse.

For at minimere det antal gange kloaksystemet bliver overbelastet fremover, er der fastsat grænser for hvor meget der må befæstes på den enkelte ejendom. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en brøkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt må afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet.

I overensstemmelse med Spildevandsplan 2010-2018, fastsættes befæstelsegraden for delområde A til 0,35 og for delområde B og C til 0,5. De fastsatte befæstelsesgrader følger den nationale norm og skal følges når der tilbygges eller nybygges på en matrikel. Holbæk Kommune vil stille krav om overholdelsen i byggetilladelsen.

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.