Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse.

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen blev bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Støj

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 dB(a) for støj i boligområder forventes overholdt og der stilles ikke krav om støjdæmpning fra veje.

Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007.

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening i området. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejde konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes, jf. jordforureningslovens § 71.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er registreret tre ikke-fredede fortidsminder inden for lokalplanområdet.

Holbæk Museum har i 2004 foretaget en prøvegravning i den sydlige del af lokalplanområdet, hvor det bl.a. viste det sig, at området havde været terrænreguleret og brugt til dumpning af affald i nyere tid.

Inden for det øvrige areal vides det, at der her er gjort to fund fra stenalderen.

Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.