Borgerinddragelse

Projektet har været undervejs i flere år, men er efterfølgende sat midlertidigt på stand by, indtil nærværende genoptagelse af sagen. Der har således tidligere været afholdt forfasemøde omkring projektplanerne, herunder inddragelse af naboareal fra boligområde til centerformål. Navnlig dette forhold gav anledning til bemærkninger fra de omkringboende naboer mod øst, der ikke ønskede støj- og lysgener fra parkeringspladser helt op til deres boliger. Efterfølgende er fra to naboer fremsendt forslag til en inddragelse af godt halvdelen af det nye parkeringsareal til de eksisterende bolighaver, samt en halvering af det mulige antal p-pladser, hvilket imidlertid ikke vurderes at ville give tilstrækkeligt antal p-pladser.
Kommunen har forelagt dette ønske for projektudvikler. Efter dialog herom, er fremkommet en løsningsmodel, hvor arealet udnyttes til parkering, med det nødvendige antal p-pladser, men hvor der alligevel levnes plads til etablering af en 2-3 m bred grøn bufferzone, der kan tillægges eksisterende bolighaver. Der etableres støjhegn rundt langs p-areal. Der blev afholdt borgermøde omkring lokalplanforslaget på Holbæk Bibliotek den 7. august 2014.
I den offentlige høringsperiode indkom 5 høringssvar. Høringssvarene omhandler i det væsentligste parkerings- og trafikforhold. 2 bolignaboer ønsker parkeringen flyttet længere væk fra deres boliger, og foreslår, at der i stedet etableres p-kælder under butikken, hvilket også foreslås i høringssvar fra Dansk Supermarked. Udvikler tilkendegiver, at krav om p-kælder vil fordyre projektet så det ikke er rentabelt, samt at kunderne foretrækker fladeparkering.
Med den foreliggende lokalplan er tilstræbt en afvejning af de modstridende interesser, der forsøger at tilgodese såvel udviklerinteresser som de eksisterende boliger, hvor boligerne med planen får lidt ekstra haverum, samt bedre afskærmning. Som følge af høringssvarene er endvidere indarbejdet i redegørelsen omkring planens realisering, at adgangsvej til Føtex hverken helt eller delvist må blokeres i byggeperioden.