Lokalplanens indhold

Arealet fastholder områdets anvendelse til centerformål herunder dagligvarebutik med tilhørende parkering. Med lokalplanen muliggøres en udvidelse af den eksisterende butiks etageareal, således at dette kan andrage maksimalt 1.275 m2 alt inkl. Lokalplanen fastsætter ny placering af bebyggelsen, der således forudsætter nedrivning af eksisterende dagligvarebutik. Byggefelt for den nye butik placeres helt i skel mod vest, hvorved eksisterende p-areal flyttes om på østsiden af butikken. Byggefeltet trækkes helt ud mod byggelinje mod vej, i samme facadelinje som eksisterende bebyggelse såvel øst som vest for grunden.

Et delareal i den ældre eksisterende boligbebyggelse mod øst henligger som byggetomt, efter nedrivning af ældre mindre erhvervsbygninger. Dette delareal inddrages med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg til centerområde og udlægges til parkeringsformål. I lokalplanforslaget er fastsat bestemmelser om, at dette nye p-areal skal afskærmes, således at omkringliggende boliger skærmes mod støj- og lysgener.
Arealet trafikbetjenes fra Borgmester N. E. Hansensvej.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring bygningens udformning, herunder krav om, at der etableres åbne glasfacader mod Borgmester N. E. Hansensvej og på hjørnefacade mod hovedindgang og nye p-arealer, således at bygningen fremstår åben og inviterende, og ikke som en lukket bygning mod offentligt vejareal. Bygningen skal opføres med facader i teglsten og med tagkonstruktion med overflade i zink udført med stående false, på de synlige flader set fra terrænniveau.

Eksisterende delareal, der inddrages til p-areal

Eksisterende støjhegn

Facadetegninger af ny butik, jf. kortbilag 4