Statslig og regional planlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning men forudsætter kommuneplantillæg, da et mindre delareal overføres fra boligrammeområde til centerrammeområde.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen inddrager et delareal fra det tilstødende boligrammeområde til parkeringsformål for dagligvarebutikkens udvidelse. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, således at det pågældende delareal inddrages i nærværende kommuneplanramme i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område 1.C17. Det er politisk besluttet, at detailhandelsafsnittet i Kommuneplan 2013 for Holbæk bymidte hjemtages til fornyet behandling, hvilket indebærer, at der vil ske en revision af den i rammen beskrevne henvisning til detailhandelsramme 1. DBM04. Nærværende kommuneplantillæg tager derfor udgangspunkt i de tidligere fastsatte rammer for detailhandel i medfør af Kommuneplan 2007. Udbygningsmulighed i medfør af lokalplan 1.38 ligger fortsat inden for udbygningsrammerne til dagligvarebutik i det pågældende rammeområde, såvel i medfør af Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013.
Inddragelse af det nye delareal til centerområde fra boligområde indebærer en lille udvidelse af bymidteafgrænsningen, og der er derfor i det udarbejdede kommuneplantillæg nr. 4 redegjort for behovet for udvidelsen, jf. planlovens bestemmelser herom. Udvidelsen er begrundet i et ønske fra den eksisterende dagligvarebutik, der har et areal på 640 m2, og som ønskes udvidet for at opnå en mere tidssvarende butiksindretning og tilpasning til butikskædens koncept. En arealudvidelse ligger som en allerede beskrevet mulighed i gældende Lokalplan 1.27. Den konkrete skitsering af butiksudvidelsen har vist, at der for at tilvejebringe tilstrækkelig parkering i relation til udvidelsen, er behov for inddragelse af det ekstra delareal.
Den maksimale fastsatte butiksstørrelse inden for rammeområdet er fastsat til 3.500 m2 i såvel rammerne for Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2007 er fastsat en udbygningsramme for nye dagligvarebutikker i bymidten på i alt 7.000 m2 og i Kommuneplan 2013 er fastsat en maksimal udbygning for nye dagligvarebutikker inden for det specifikke delområde på 1.700 m2. I medfør af nærværende lokalplanforslag gives mulighed for en udvidelse af butiksarealet fra 640 m2 til 1.200 m2. Udvidelsen fragår den resterende udbygningsramme.

Med Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 fastholdes de eksisterende rammebestemmelser, med undtagelse af ovennævnte mindre ændring i afgrænsningen. Derudover fastlægges en detailhandelsrammerne specifikt svarende til dette lokalplanområde, hvori maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutik fastsættes til 1.200 m2. Efter den endelige vedtagelse er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Se kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 her: tillæg_4_kommuneplan_2013.pdf (2.6 MB)

Eksisterende lokalplaner

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan 1.27, der aflyses med nærværende lokalplan, for det konkrete omfattede lokalplanområde. Lokalplanen viderefører i vid udstrækning eksisterende lokalplanbestemmelser, men muliggør en udvidelse af etagearealet til dagligvarebutik, samt ændrer byggefeltets placering og inddrager nyt delareal til p-formål.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planen skønnes ikke at indebære ændringer, der medfører væsentlig påvirkning af nabokommuner.

Kystnærhedszone

I henhold til planlovens § 16, stk. 4, skal der i redegørelsen til lokalplaner for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Da det konkrete lokalplanområde er beliggende bag ved eksisterende, og højere, bymæssig eksisterende bebyggelse vurderes, at lokalplanens muliggjorte bebyggelse ikke vil påvirke kysten visuelt.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

I henhold til planlovens § 16, stk. 6, skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold, hvis lokalplanen muliggør etablering af butikker. Da denne lokalplan alene indebærer en mindre udvidelse af en allerede eksisterende dagligvarebutik, vurderes lokalplanens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafikale forhold, at være af mindre væsentlig betydning. Omdisponeringen af p-arealerne vurderes at være den del af den med planen muliggjorte ændring, der indebærer den største ændring i det bestående miljø. Der er derfor med lokalplanen fastsat bestemmelser med krav om afskærmning af p-areal mod naboboligbebyggelse. Der er endvidere foretaget en vurdering af planens muliggjorte ændringer i forhold til trafikafviklingen. Det vurderes i denne sammenhæng, at planen kan indebære risiko for mindre opstuvning af trafikken i spidsbelastningssituationer omkring ind- og udkørsel ved borgmester N. E. Hansensvej, men at denne risiko ikke er af væsentlig betydning.
Nedtagning af den eksisterende dagligvarebutik og opførelse af en ny bebyggelse i henhold til lokalplanens forskrifter vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående visuelle miljø. Den eksisterende dagligvarebutik er ikke udpeget som bevaringsværdig bebyggelse.

Diverse udpegninger

Der er ikke inden for området udpeget kirkeomgivelser, kirkebyggelinjer, bevaringsværdige bygninger, § 3 områder eller andre fredninger eller udpegninger.

Trafikforhold

Lokalplanen sikrer, at eksisterende parkeringsareal vest for den eksisterende Aldi-bygning flyttes til østsiden af bygningen. Den eksisterende vejoverkørsel til p-areal nedlægges. Adgang til de nye p-arealer sker ad eksisterende vejadgang fra Borgmester N. E. Hansensvej til Føtex-parkeringsareal.

Omlægningen af p-pladser og adgangsvej vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i de bestående trafikale forhold, omend ændringen vurderes at indebære en mindre risiko for opstuvning af trafik ved udkørsel til Borgmester N. E. Hansensvej i spidsbelastningssituationer.

Der er kollektiv trafikbetjening i nærområdet herunder busstoppesteder inden for 200 m, dels ved Markedspladsen og i Smedelundsgade.
Der skal tilvejebringes 1 p-plads pr. 25 m2 dagligvarebutiksareal i henhold til kommuneplanens p-normer. Lokalplanområdet er beliggende inden for afgrænsning af p-fond-område for bymidten. Byrådet kan i henhold til fondens vedtægter tillade, at p-normen ikke opfyldes på den enkelte ejendom, mod indbetaling efter vedtægterne.