Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Bebyggelse skal opfylde de til enhver tid gældende krav til bygningsisolering m.v.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til den indre ringgade, og placerer centerfunktion i form af butiksareal i bymidten, med god trafikal tilgængelighed for såvel private som offentlige transportmidler.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Etablering af butiksareal med tilhørende parkering centralt i bymidten vurderes at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig byudvikling, hvor centralisering af mange byfunktioner inden for gåafstand til samme centrale p-arealer giver mulighed for mindre bilkørsel mellem bymidtens funktioner.

Natur

Lokalplanområdet indeholder ikke naturværdier. Eksisterende, større karaktergivende træer i skel ved bolighaver mod øst skal dog i videst muligt omfang bevares i forbindelse med etablering af nyt p-areal og afskærmning heraf.

Sundhed og trivsel

Der skal etableres lys- og støjafskærmning mellem nyt parkeringsareal og boliger beliggende her ud til. Støjkrav i medfør af miljølovgivningen skal herved sikres overholdt.