Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde. Området er udlagt til og godkendt til naturgasforsyning. Naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Spildevand ledes til det separate spildevandssystem.

Overfladevand ledes til regnvandssystemet. Evt. flytning af eksisterende ledninger skal ske efter anvisninger fra Holbæk Forsyning, og udgifter hertil afholdes af bygherre. Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet i ledningsnettet set i relation til forøgede befæstede arealer og klimaændringer. Der må maksimalt afledes hvad der svarer til 70 % af den regn, der falder på arealet til kloaknettet. Resten skal håndteres lokalt, f.eks. tilbageholdes indtil der er plads i kloakken.
Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.
Inden påbegyndelse af byggeri, bør ledningsejere inden for området kontaktes.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende regulativer for Holbæk Kommune. Affaldshåndtering skal ske på bygningens nordside og indrettes på en måde, så det sikres, at der kan sorteres i de fraktioner, der er pligt til at kildesortere.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.