Miljø

Støj

Lokalplanområdet er beliggende ud til Borgmester N. E. Hansensvej, der er en del af den indre ringgade, og oppebærer en ikke uvæsentlig trafikmængde. Den inden for lokalplanområdet muliggjorte anvendelse ændres ikke i forhold til bestående forhold, og indebærer ikke udlæg af areal til støjfølsom anvendelse. Etablering af nyt p-areal umiddelbart op til eksisterende boligområde forudsætter etablering af afskærmningsforanstaltninger, så det sikres, at maksimale grænser for støjpåvirkning af boligområde ikke overskrides.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984

Jordforurening

Arealet er områdeklassificeret som byzonejord. På de tilstødende arealer ved parkering ved Føtex er arealet kortlag for jordforurening på vidensniveau V1.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets og Kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1.38 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planerne ligger i direkte forlængelse af eksisterende anvendelse af området samt planlægning for- og udbygning af- området.
  • det med planerne muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt i indhold eller omfang fra den allerede foretagne udbygning i området.
  • lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring afskærmning af p-areal mod boligbebyggelse
  • de trafikale ændringer i vid udstrækning bygger videre på allerede eksisterende adgangsveje og eksisterende anvendelse
  • udvidelse af dagligvarebutik er af beskedent omfang og ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer i eksisterende indkøbsmønstre
  • planerne ikke berører naturværdier eller kulturværdier

På baggrund af screeningen besluttede Byrådet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen blev bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.