I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:
- At give mulighed for etablering og udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej i Holbæk.
- At fastlægge områdets disponering, herunder bl.a. placering af bebyggelse og parkeringsarealer.

2.1 Lokalplanområdet er angivet på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 2g, 2h, 16, del af 2a og del af 2cc, alle Allerup By, Tuse.
2.2 Lokalplanområdet ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Hele lokalplanområdet overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse til byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål med mulighed for udvidelse af eksisterende dagligvarebutik fra 1.000 m² til 1.200 m² inklusiv personalefaciliteter, og mulighed for at etablere én yderligere butik til dagligvareformål på maks. 200 m² (eks. apotek eller bager) eller serviceerhverv på maks. 200 m² i tilknytning til den eksisterende dagligvarebutik med en placering indenfor byggefelt B1. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet er på maks. 1.400 m². Den eksisterende anvendelse til boligformål kan fortsætte, og eksisterende bolig kan udvide, bygge nyt m.v. som hidtil.
3.2 Der må i relation til dagligvarebutikken etableres personalefaciliteter, parkering og tekniske anlæg.
3.3 I tilknytning til parkeringsarealet kan der uanset § 3.1 etableres et ubemandet tankanlæg samt vaskehal, såfremt ingen ejendomme længere anvendes til boligformål.

4.1 De dele af matr. nr. 2a og 2cc, begge Allerup By, Tuse, som indeholdes i lokalplanområdet, må kun udstykkes i henhold til lokalplanafgrænsningen, vist på kortbilag 4.
4.2 Der må foretages sammenlægning af matrikler inden for lokalplanområdet.

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maks. 30 for anvendelse til boligformål, åben-lav og maks. 45 for anvendelse til øvrige formål.
5.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, vist på kortbilag 6.
Uden for byggefelterne kan der opføres mindre, sekundære bygninger, såsom cykelskure, kundevognsskjul, miljøstationer og teknikrum.
Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, kan dette anvendes til adgangs- og parkeringsareal.
5.3 Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over niveauplan kote 19.00.

6.1 Ny bebyggelse må kun udføres med ensidig taghældning eller fladt tag. Taghældningen må maks. være 15 grader. Undtaget herfra er evt. nye tilbygninger eller carporte, skure mv. til den eksisterende bolig.
6.2 Bygningernes facader må kun fremstå som enten blankt murværk i teglsten eller pudset, filtset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer, såsom glas, træ, eller metalbeklædning. Undtaget herfra er evt. nye tilbygninger, carporte, skure mv. til den eksisterende bolig.
6.3 For bygninger til butiksformål gælder, at der skal etableres vinduer svarende til min. 20 % af facadearealet mod Kalundborgvej samt min. 10 % af facadearealet mod parkeringsarealet. Vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.
6.4 Tankanlæg og vaskehal kan etableres i andre materialer.
6.5 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader. Dog må mindre bygningsdele som solfangere, indgangspartier og vinduer være i glas eller lignende.
6.6 Såfremt der opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme, skal disse opsættes som en integreret del af bebyggelsens klimaskærm, og i øvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.
6.7 Tekniske installationer vedrørende ventilation og lignende skal integreres i bygningen.

7.1 Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, som vist på kortbilag 5.
7.2 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kalundborgvej. Overkørsler skal udlægges i princippet som vist på kortbilag 5. Der kan ved boligens eventuelle nedlæggelse maksimalt være i alt 2 overkørsler inden for lokalplanområdet. Overkørslerne er vist på kortbilag 5, og er navngivet nr. I-III. Ved nedlæggelse af boligen og etablering af tankanlæg og vaskehal, skal overkørsel nr. I nedlægges og overkørsel III etableres, som vist på kortbilag 5.
7.3 Alle manøvrer i forbindelse med varelevering skal foregå på egen grund.
7.4 Der er tinglyst en vejbyggelinje 20 m. (+ højde-/passagetillæg på 1,5 gange højdeforskellen plus1 m) målt fra vejmidte langs Kalundborgvej, i princippet som vist på kortbilag 2. Arealet mellem byggelinje og vejskel skal friholdes for anlæg af blivende karakter, dog kan der etableres overkørsel, parkering, henvisningsskilte til parkering og varelevering samt én pylon eller ét skilt pr. virksomhed inden for byggelinjen.
7.5 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål.
7.6 Der skal nær indgangen til butiksbebyggelsen etableres mindst 1 parkeringsplads forbeholdt handicapkøretøjer.
7.7 Der skal i forbindelse med etablering af dagligvarebutik udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Cykelparkering skal etableres nær indgangen.
7.8 Der skal etableres en fodgængerankomst med en placering i princippet som vist på kortbilag 2 og 5.
7.9 Adgangs- og parkeringsarealer skal ved om- og nybygning samt ændret anvendelse etableres som fast belægning.

8.1 Skiltning og reklamering på bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udføres som enkeltstående bogstaver, tal og logoer med en maks. højde på 0,7 m. Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.
8.2 Bogstaver, tal og logoer må være indvendig belyst, eller kan etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden. Belysning må ikke være til blændingsgene for forbipasserende eller naboejendomme.
8.3 Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.
8.4 Der kan inden for lokalplanområdet placeres pyloner, tårne og lignende opstandere til skiltning, med en placering som vist på kortbilag 6. Pyloner, tårne og lignende opstandere må ikke være højere end 5 m og maks. 1,5 m brede. Der kan kun etableres én pylon pr. virksomhed.

8.5 Der kan opsættes mindre henvisningsskilte inden for lokalplanområdet på maks. 1,2 m højde.
8.6 Skiltning mod vej skal relatere sig til ejendommens virksomhed og der må ikke opsættes tilbudsskilte mod vej.

9.1 Inden for lokalplanens område må der efter byggemodning ikke ske terrænregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 m.
9.2 Eksisterende støttemur i skel langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning kan opretholdes.
9.3 Langs lokalplanområdets nordlige skel skal der etableres fast hegn. Hegnet skal udføres med beplantning, så det fremstår grønt mod jernbanen.
9.4 Langs lokalplanens vestlige grænse skal der etableres beplantning med træer for at skabe en harmonisk overgang mellem byområdet og det åbne land, i princippet som vist på kortbilag 7. Beplantningen skal have karakter af opstammede træer, og skal opsættes på række langs vejen. Træerne skal bestå af hjemmehørende arter, som bliver 20-30 meter høje, f.eks. Parklind, Kejserlind, Spidsløn eller Eg.
9.5 Langs Kalundborgvej skal der etableres træer, der adskiller parkeringsarealet og vejen, i princippet som vist på kortbilag 7. Træerne skal bestå af hjemmehørende arter, som bliver 10-15 meter høje, f.eks småbladet Lind, Paradisæble (Malus tschonoskii), Fyldt Fuglekirsebær eller Akselrøn. Træerne skal have karakter af opstammede træer. I bunden kan plantes arter af lave eller bunddækkende buske, der ikke skal klippes, idet de ikke bliver så høje f.eks. Kranstop, Lav Snebær, Potentil, Gedeblad, Karolinarose, Skinnende rose, Klitrose, Fjeldribs eller Spiraea).
9.6 Ubefæstede arealer skal etableres som græsarealer.
9.7 Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i visuelt tæt hegnede arealer.
9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende. Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.
9.9 Der kan etableres fast hegn i skel mellem ejendommene internt i lokalplanområdet. Såfremt der internt i lokalplanområdet konstateres støjgener fra virksomheder skal hegnet etableres som støjhegn.

10.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.