Lokalplanområdet

Lokalplanområdets placering i bydelen

Lokalplanområdet er beliggende ved Kalundborgvej i bydelen Allerup i den vestlige del af Holbæk. Lokalplanområdets areal afgrænses mod nord af et baneterræn og Nykøbingvej, mod vest af et landbrugsareal og mod sydøst af Kalundborgvej.

De omgivende områder syd for Kalundborgvej og nord for banen og Nykøbingvej er primært boligområder med åben/­lav bebyggelse i 1­-2 etager.

Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 2g, 2h, 16, del af 2a og del af 2cc, alle Allerup By, Tuse og udgør tilsammen et areal på ca. 0,7 ha.

Inden for lokalplanområdet ligger der i dag 1 ejendom, som anvendes til boligformål.

Langs den vestligste ejendom løber en vej, der betjener ejendommen Kalundborgvej 202A, beliggende ca. 500 m vest for lokalplanområdet. Denne vej påtænkes flyttet i forbindelse med en realisering af denne lokalplan og en del af vejarealet inddrages i lokalplanområdet.

Terrænet skråner jævnt fra Kalundborgvej ned mod baneterrænet, hvor det ender i en beplantet skrænt. Terrænregulering i forbindelse med realisering af denne lokalplan skal ske under hensyntagen til naboejendomme og baneterrænet.