Statslig og regional planlægning

Planloven
Planlovens § 5 n giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan udlægges arealer til butiksformål et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Det planlagte lokalcenter med bl.a. udvidelse af eksisterende dagligvarebutik skal primært betjene lokalområdet i Allerup samt kunder fra de to indfaldsveje Kalundborgvej og Nykøbingvej. Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, udarbejdet en detailhandelsredegørelse, der viser, at der er behov for yderligere dagligvare butiksareal til forsyning af det lokale opland.

Detailhandelsredegørelsen kan ses detailhandelsredegørelse.

Kommuneplan 2017

Der er i Kommuneplan 2017 fastlagt et mål om at planlægge for dagligvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken. Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, udarbejdet en detailhandelsanalyse, der viser, at der er behov for yderligere dagligvare butiksareal til forsyning af det lokale opland. Lokalplanens formål stemmer derfor overens med intentionerne i Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillæg
Lokalplan følges af kommuneplantillæg nr. 15. Kommuneplantillæg nr. 15 udarbejdes for at muliggøre en udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej/Nykøbingvej. Centerafgrænsningen ændres, så der bliver mulighed for mere parkering. Herudover ændres centerets maks. bruttoetageareal og maks. butiksstørrelse for dagligvarebutikker.

Kommuneplanens retningslinje 2.2.4 for lokalcenter Kalundborgvej/Nykøbingvej ændres, som angivet i skemaet
nedenfor:

Bevaringsinteresser

Der er indenfor området 2 udpegede bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på henholdsvis 4 og 5, hvilket er en middel bevaringsværdi.

Det fremgår af kommuneplanen, at bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 udpeget i henhold til SAVE-registreringen skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Eksisterende lokalplaner

Gældende lokalplan 2.65 for dagligvarebutik ved Kalundborgvej, Holbæk Vest, aflyses ved den endelige vedtagelse af indeværende lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Der er med det nye plangrundlag ikke nogen påvirkning af nabokommuner, da lokalcenteret kun har et lokalt opland.

Kystnærhedszone

Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er dermed omfattet af kystzonen, der er defineret som et ca. 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Zonen kan variere i bredde efter forholdene i kystlandskabet. Inden for denne zone skal der efter Planloven redegøres for, at der er en særlig funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse for at
inddrage nye arealer i byzonen.

I den konkrete sag inddrages der en mindre del i byzone, for at sikre muligheden for udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i området. Der er et behov for at udvide dagligvarebutikken, for fortsat at sikre den lokale butiksforsyning i området. Der er således en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at inddrage yderligere areal i byzone på det konkrete sted. Endvidere ligger området landværts den eksisterende by, og det vurderes at ændringen ikke vil påvirke oplevelsen af Kystlandskabet.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Etablering/udvidelse af lokalcenteret bl.a. med mulighed for udvidelse af eksisterende dagligvarebutik vil medføre en fortsat god forsyning af dagligvarer for de nærliggende boligområder i den vestlige del af Holbæk, og da lokalcenteret desuden er placeret ved en af indfaldsvejene til Holbæk, er centeret ligeledes fortsat et supplement
for pendlere til og fra Holbæk.

En dagligvarebutik vil naturligt medføre mere trafik til et område, men da kunderne til butikken primært må forventes at være folk der
allerede i dag enten bor i området eller kører forbi det til eller fra arbejde, vurderes der ikke at ske store ændringer i den trafikale
situation i området. Der kan dog forventes mere svingende trafik til og fra området. Derfor gives mulighed for en vejadgang mere fra Kalundborgvej og svingbanerne ændres.

Se vejprojekt her.

Dagligvarebutikken vil i størrelse og udformning svare til en gennemsnitlig dagligvarebutik, og med lokalplanen sikres det at der etableres en overgang mellem det åbne land og den nye bebyggelse ved etablering af træer langs med den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet langs med vejen.

Butikker skal udformes med glaspartier, så det liv, der er i butikken kan fornemmes fra Kalundborgvej og parkeringsarealet. Sammen med beplantningen skal glaspartierne være med til at understøtte livet i byrummet omkring butikken.

Butikken og udvidelsen heraf placeres med gavlen mod Kalundborgvej, og vil derfor i facadelængde mod vejen ikke adskille sig væsentligt fra de øvrige
bebyggelser langs Kalundborgvej, som primært består af parcelhuse

Diverse udpegninger

Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD), og det ligger ikke i beskyttelseszone for boringer.

Da området ikke er udpeget som OSD ej heller indvindingsopland, er der ingen særlige grundvands-hensyn, der skal tages.

Drikkevandsinteresserne vurderes at være forenelige med den planlagte anvendelse. Området er planlagt spildevandskloakeret, og spildevand skal ledes til offentlig kloak, Overfladevand skal håndteres internt på grunden. Den valgte løsning hertil skal godkendes af Holbæk Kommune.

Trafikforhold

Lokalplanområdet ligger ved Kalundborgvej, som er en hovedfærdselsåre i Holbæk.

Trafikvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af indeværende lokalplanforslag er der udarbejdet udkast til vejprojekt(er), der skal sikre en god afvikling af trafikken ved etablering af ny(e) overkørsel/overkørsler til Kalundborgvej. Holbæk Kommune er vejmyndighed og etablering af overkørsel forudsætter, at der kan gives en tilladelse. Det vil være bl.a. være et krav for at kunne give en tilladelse til ny overkørsel i den vestlige del af lokalplanområdet, at der etableres en venstresvingbane, der skal sikre en god afvikling af trafikken på Kalundborgvej og undgå opstuvning.

Der følger med planforslaget to udkast til vejprojekt ved henholdsvis:
1) En delvis udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet.
2) en fuld udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet samt etablering tankanlæg og vaskehal i den østlige del.
Etablering af overkørsler vil forudsætte endelig tilladelse(r) fra vejmyndigheden.

Lokalplanens realisering vurderes i øvrigt ikke at give mærkbare ændringer i trafikken i området, herunder T-­krydset med Nykøbingvej, da langt den største del af trafikken til lokalplanens område vil være trafik, der i forvejen kører på Kalundborgvej og til dels Nykøbingvej.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes af lokale og regionale busforbindelser, som kører mellem Holbæk St. og Hagested, Kalundborg St. og Tuse.

Der er et stoppested på Kalundborgvej v. Rødkælkevej, lige ud for lokalcenteret.

Stier
Det er muligt at komme cyklende og gående til centeret. Langs Kalundborgvej ud for lokalcenteret er der cykelbane og gangsti på begge sider af vejen.

Offentlig service

Nærmeste institution er Lille Vestervang som er en integreret institution med vuggestue og
børnehave. Lokalplanområdet hører under dagplejedistrikt Holbæk Vest.

Området er en del af Tuse Skoles distrikt.

Områdets ældreservice findes på aktivitetscentret Stenhusbakken i
Holbæk.

Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til
hjemmesiden www.holbaek.dk