Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Transport

Lokalplanen giver mulighed for at udvide eksisterende lokalcenter. Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej.

Det vil betyde, at der fortsat vil være en kort afstand for lokalområdets beboere til en dagligvarebutik. Derudover betjener centeret de pendlere, der hver dag kører til og fra Holbæk ad Kalundborgvej. Ved at kunne handle på vejen, kan pendlerne spare både tid og transport.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Lokalplanområdet fremstår i dag bebygget og indeholder ikke naturområder, som vil blive påvirket af en omdannelse. Derudover
friholder lokalplanen et grønt bælte med træer langs lokalplanområdets vestlige grænse med henblik på at skabe en
overgang mellem bebyggelsen og det åbne land.

Sundhed og trivsel

Mulighed for udvidelse af centeret sikrer, at der fortsat vil være kort afstand til indkøb for beboerne i Allerup, som fortsat vil kunne gå og cykle til dagligvareindkøb. Der er desuden fastsat krav om etablering af støjafskærmning mod jernbanen samt internt i lokalplanområdet, såfremt der konstateres støjgener.