Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS-NVE.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger uden for, men op til Holbæk By's naturgas-forsynede område. Fra 2013 er der indført forbud mod at installere individuelle olie- og naturgasfyr i nyt byggeri. Blokvarme (>0,25 MW) baseret på naturgas er dog tilladt. Der er mulighed for at ansøge kommunen om dispensation fra kravet, hvis der ikke er egnede alternativer

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes forsynes i dag af FORS A/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning herfra.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet er planlagt spildevandskloakeret, og spildevand skal ledes til offentlig kloak. Overfladevand skal håndteres internt på grunden. Den valgte løsning hertil skal godkendes af Holbæk Kommune.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald" samt "Erhvervsaffaldsregulativ" for Holbæk
Kommune. Administration af regulativerne varetages af Holbæk Kommune.