Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt

På ejendommen matr. nr. 2a, Allerup By, Tuse, i den vestligste del af lokalplanområdet er der noteret landbrugspligt ifølge landbrugsloven.
For at området kan overgå til blandet bolig­ og erhvervsformål forudsættes landbrugspligten ophævet efter landbrugslovens § 6 og § 7.
Ansøgning om ophævelse af landbrugspligt skal stiles til Miljø- og fødevareministeriet.

Ophævelse af bevaringsinteresser

Der er indenfor området 2 udpegede bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på henholdsvis 4 og 5, hvilket er en middel bevaringsværdi.
Det fremgår af kommuneplanen, at bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 udpeget i henhold til SAVE-registreringen skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
En realisering af lokalplanens muligheder for at opføre ubemandet tankanlæg og vaskehal forudsætter derfor en nedrivningstilladelse.

Tilladelse til overkørsel

Der følger med planforslaget to udkast til vejprojekt ved henholdsvis:
1) En delvis udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet.
2) en fuld udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet samt etablering tankanlæg og vaskehal i den østlige del.
Etablering af overkørsler vil forudsætte endelig tilladelse(r) fra vejmyndigheden.