Lokalplan nr. 2.68 for Gokartbane ved Omfartsvejen.
Med hjemmel i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i § 2:

1.1 At tilvejebringe de planmæssige forudsætninger for anlæg og drift af gokartbane med belyst baneanlæg samt øvrige fritidsaktiviteter som minigolf, paintball, teambuilding, skydebane m.v. inden for lokalplanens område.

1.2 At fastlægge rammerne for udformning af anlægget og de tilhørende faciliteter.

1.3 At fastholde retningslinjer for etableret belysningsanlæg på gokartbanen.

1.4 At sikre at de miljømæssige hensyn, herunder at støjbegrænsningen og de landskabsmæssige hensyn tilgodeses.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 19, Tveje Merløse, Holbæk Jorder.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B med en afgrænsning som vist på kortbilag 1.

2.3 Lokalplanens område forbliver i landzone.

3.1 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, anlæg og belysning i landzone, jf. planlovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, herunder specifikt etablering af skydebane, teambuildingtårne samt eksisterende minigolf og paintballareal.

4.1 Område A: Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, herunder støjende fritidsaktiviteter og øvrige fritidsaktiviteter. Inden for området må anlægges og drives en gokartbane med karakter af forlystelse, med tilhørende faciliteter for kørere herunder cafeteria og minigolf, paintball, skydebane og teambuildingaktiviteter.

4.2 Område B: Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, herunder teknisk voldanlæg mod rampe til Holbækmotorvejen.

5.1 Området kan ikke udstykkes yderligere.

 

6.1 Inden for det på kortbilag 2 angivne byggefelt A kan opføres bygninger til værksted og kontor, toilet- og omklædningsfaciliteter, samt cafeteria med tilhørende faciliteter. Bebyggelsens omgivende terræn kan være beliggende indtil en ½ meter over banelegeme og ryttergård.
Bebyggelsen må opføres i én etage med en facadehøjde på maks. 3 m, målt fra terræn til det punkt hvor facaden skærer tagflade, bygningsdybde på maksimalt 8 meter og et etageareal på maksimalt 300 m2 fordelt på mindst to bygningsenheder.


6.2 Inden for det på kortbilag 2 angivne byggefelt B specifikt udlagt til teambuildingtårne kan opføres teambuildtårne med en maksimal højde på 15 m.


6.3 Inden for det på kortbilag 2 angivne byggefelt C udlagt til skydebane kan opføres et skydebaneanlæg. Anlægget skal indbygges i den eksisterende jordvold og må ikke medføre en forøgelse af den eksisterende højde på volden. Bebyggelse skal holdes i en afstand af min. 3 m fra skel. Der kan endvidere indplaceres to indskydningsrør i jordvolden uden for byggefeltet, som angivet på kortbilag 2 og vist ved principsnit på kortbilag 4.


6.4 Inden for areal udlagt til paintballbane må ikke opføres egentlige bygninger. Arealet må afskærmes af et maksimalt 5 m højt gennemsigtigt net.

7.1 Bebyggelse placeret inden for byggefelt A på kortbilag 2 må opføres i én etage med en taghældning på maksimalt 25 grader

7.2 Bebyggelse placeret inden for byggefelt B på kortbilag 2 skal udføres som en åben konstruktion, og må ikke have karakter af en egentlig bygning, med lukkede bygningssider, jf. illustrationer på kortbilag 3.

7.3 Bebyggelse placeret inden for byggefelt C på kortbilag 2 skal indbygges i eksisterende jordvold, jf. principsnit på kortbilag 4. Tagfladen skal udformes som et grønt græstag, i sammenhæng med resten af jordvoldens overflade. Værn ved tagkant skal udføres i metal så dette fremstår let, spinkelt og transparent. Facade mod øst skal udføres som "en grøn facade", der fremstår med overflade dækket med vedbend eller lign. grøn beplantning.

Delområde A:

8.1 Vejadgang skal ske fra Omfartsvejen ca. 275 m vest for Harmskrydset.

8.2 Der udlægges vejareal til indkørslen til området i en bredde af 6 meter.

8.3 Der udlægges arealer til parkering i den nordlige del af lokalplanområdet. Der skal anlægges parkeringspladser til minimum 60 personbiler og 2 turistbusser.

Delområde B:

8.4 Der udlægges areal til motorvejstilkørsel og tilhørende voldanlæg.

9.1 Der må ikke skiltes på anden måde end ved henvisningsskilte, samt ved eksisterende skiltning i form af bemalede sten. Der kan opsættes maks. 4 flagstænger ved indkørslen til området med en maksimal højde på 6 meter.

Afskærmning og voldanlæg, delområde A:

10.1 Baneområdet og parkeringsarealer i delområde A skal afskærmes med græsklædte jordvolde med henblik på at nedbringe de støjmæssige og landskabelige virkninger af det samlede baneanlæg i forhold til omgivelserne. Voldanlægget anlægges og udformes efter nedenstående retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden nødvendige miljøgodkendelse.

10.2 I forhold til omgivelserne skal voldanlæggene omkring banelegeme og parkeringsområde udformes på en sådan måde, at de fremtræder som naturlige, afrundede landskabsformer. Indad mod baneområdet kan voldene anlægges med hældninger på indtil 1:2.

10.3 Voldanlæggene og beplantning skal friholde sigteplanet mellem Tveje Merløse Kirkes fundament og toppen af voldanlægget på motorvejens nordside, således at udsynet fra kirken ud over landskabet bevares.

Beplantning, delområde A og B:

10.4 Det samlede baneanlæg må hegnes, beplantes og udstyres med henblik på de landskabelige hensyn og en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden nødvendige miljøgodkendelse.

10.5 Anlægget skal afgrænses i forhold til omgivelserne, således at kørende adgang sker efter de i § 6 fastlagte retningslinjer.

10.6 Anlægget skal i forhold til omgivelserne fremtræde som græsklædte, blødt afrundede landskabsformer, evt. med spredte træ- og buskbeplantninger af stedtypiske arter med en højde, der ikke overstiger tre meter.

10.7 Kronekanter på voldanlæggene må ikke beplantes.

Baneanlæg:

11.1 Der anlægges og indrettes et baneanlæg i delområde A efter nedenstående retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden nødvendige miljøgodkendelse.

11.2 Baneanlægget anlægges i en bredde af ca. 7 meter med asfaltbelægning.

11.3 I direkte tilknytning til baneanlægget anlægges ryttergård med fastebelægninger, tilkørselsmulighed og de til banedriftens tilhørende faciliteter.

11.4 Baneanlæg og ryttergård skal anlægges plant og med en nedgravning bag voldanlæg på mindst fem meter mod Tveje Merløse Kirke og mindst tre meter mod beboelse mod vest langs Omfartsvejen.

Belysningsanlæg:

11.5 Der kan etableres belysningsanlæg bestående af maks. 50 master med maks. 65 armaturer på banearealet efter nedenstående retningslinjer og med en placering af masterne i princippet som vist på bilag 2.

11.6 Master inkl. armatur må maksimalt være 6 meter høje. Lys fra armaturer skal være nedadrettet og må ikke blænde omgivelserne udenfor baneanlægget.

11.7 Belastningen fra belysningen må ikke overskride de grænser, der fastsættes via lysberegningerne i bilag 5.

11.8 På parkeringsarealerne kan der opsættes maks. 60 belysningsstandere fordelt på de to rækker af parkeringspladser. Belysningsstanderne må være maksimalt 1 meter høje med afskærmet, nedadrettet belysning og lysfølere.

11.9 Belysningsanlægget må kun være tændt i åbningstiden, som er fastsat i miljøgodkendelsen for gokartbanen

12.1 Virksomheden skal overholde den gældende miljøgodkendelse, der fastsætter miljømæssige vilkår, herunder støjkrav for drift af gokartbane m.v. på arealet. Holbæk Kommune er myndighed.

12.2 Al jordflytning, inkl. evt. forhøjelse af jordvolde, kræver godkendelse af Holbæk Kommune.

13.1 Påbegyndelse af ethvert anlægsarbejde forudsætter, at der er opnået godkendelse fra følgende instanser for så vidt angår de pågældende instansers ledningsanlæg eller byggelinier mv.:
SEAS-NVE (el)
DONG energy (naturgas)
Holbæk Forsyning (vand og kloak)
Holbæk Kommunes Teknik og Miljøafdeling (byggelinjer)
Vejdirektoratet (byggelinjer)

13.2 I forbindelse med godkendelsen påser de nævnte instanser, at de på arealet hvilende servitutter overholdes.

13.3 Anlæg i delområde A må ikke tages i brug før der foreligger en miljøgodkendelse fra Holbæk Kommune. Heri sikres, at gældende regler for støjudbredelse fra anlægget overholdes.

13.4 Bebyggelse må ikke tages i brug, uden at der er etableret afledning for spildevand efter nærmere godkendelse fra Holbæk Forsyning.