Lokalplanens indhold

Lokalplanen er i vid udstrækning en videreførelse af bestemmelserne i den tidligere lokalplan for området, og fastholder således områdets eksisterende anvendelse til gokartbane, med karakter af forlystelse og eksisterende tilhørende faciliteter, herunder belysningsanlæg, cafeteria, minigolf, paintball m.v.
Lokalplanen udvider derudover anvendelsesbestemmelserne, således at etablering af teambuilding-tårne samt skydebaneanlæg muliggøres. På lokalplanens kortbilag er således specifikt udlagt byggefelter til disse formål. De nye aktiviteter placeres inden for de eksisterende jordvoldanlæg, og der inddrages således ikke nyt areal til formålet. Skydebanen integreres i den eksisterende nordlige jordvold omkring anlægget. Etablering af skydebanen medfører således kun en meget begrænset ændring i det bestående visuelle miljø. Teambuilding-tårne placeres som vist på kortbilag. Der er udarbejdet visualiseringer af det todelte tårns indvirkning på landskabet, og i forlængelse heraf fastsat bestemmelser omkring den maksimale højde, og konstruktion, således at det sikres, at det svarer til den udførte visualisering og vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning på landskabet, herunder kirkeindsigtsforhold omkring Tveje Merløse Kirke.
Det er i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen vurderet, at de eksisterende parkeringsfaciliteter er tilstrækkelige til at opfylde behovet, også efter muliggjort udvidelse af aktiviteterne i området. Der er således ikke sket ændringer i vejanlæg, tilkørselsforhold eller p-anlæg.

Lokalplanen ændrer ikke ved de eksisterende zoneforhold, og området fastholdes således i landzone. Med lokalplanen fastsættes, at der ikke kræves landzonetilladelse til gennemførelse af de i lokalplanen muliggjorte ændringer.