Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til det overordnede vejnet, herunder motorvej, Ringstedvej og Omfartsvej. Området er udlagt til støjende fritidsaktiviteter bl.a. henset til de eksisterende overordnede infrastrukturanlæg, der dels selv er støjende og dels giver let adgang / tilgængelighed til aktiviteterne.
Der er mulighed for at benytte kollektiv trafik i form af bus, omend afstanden til det nærmeste stoppested er ca. 1 km. Ved at indplacere en række rekreative aktiviteter på arealet sikres en høj arealudnyttelsesgrad, hvorved inddragelse af nye arealer minimeres, samtidig med at de respektive aktiviteter skaber indbyrdes synergieffekt.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Holbæk Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Natur

Lokalplanen inddrager ikke naturarealer til de muliggjorte aktiviteter, men indplacerer nye aktiviteter inden for allerede til formålet anvendte arealer.

Sundhed og trivsel

Lokalplanområdet er udlagt til rekreative fritidsformål i form af støjende fritidsaktivitet. Aktiviteterne er således med til at støtte op omkring muligheden for rekreativ fritidsudfoldelse. De med lokalplanforslaget muliggjorte nye aktiviteter placeres inden for rammerne af eksisterende etableret støjafskærmning. Vilkår, herunder støjkrav, i medfør af eksisterende miljøgodkendelse skal overholdes.