Servitutter

Der påhviler arealet deklarationer om følgende ledningsanlæg:

a. Stærkstrømsledning (50 kV luftledningsnet). Ifølge deklarationen er arealzoner med bredder på henholdsvis 5, 10 og 15 meters afstand fra de yderste af ledningerne i nettet pålagt begrænsninger med hensyn til anlæg og beplantning. Deklarationen indebærer, at SEAS-NVE skal godkende alle ændringer indenfor arealzonen.

b. Naturgasledning (fordelingsledning). Ifølge deklarationen skal ledningens tilstedeværelse respekteres indenfor et 10 meter bredt bælte omkring ledningens midte, bl.a. således at arealet ikke må bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder, samt at terrænændringer og gravearbejder forudsætter ledningsejerens tilladelse. Deklarationen indebærer, at gravearbejde og planer for nye terrænforhold indenfor arealbæltet skal godkendes af DONG energy.

c. Lyslederkabel. Ved jordbearbejdning i større dybde end 60 cm, træplantning mv. indenfor den angivne tracé skal Telecom A/S have mulighed for at sikre kablerne. Deklarationen indebærer, at gravearbejde og planer for nye terrænforhold indenfor den angivne tracé skal godkendes af Telecom A/S.

d. Vandledning. Ledningen skal henligge uforstyrret i ca. 1,3 meters dybde og indenfor et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte må ikke bebygges eller plantes træer med dybtgående rødder. Deklarationen indebærer, at gravearbejde og planer for nye terrænforhold indenfor arealbæltet skal godkendes af Holbæk Forsyning.

Arealet gennemskæres desuden af en spildevandsledning. Ledningen afleder renset vand fra Tveje Merløse, og indenfor et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte må ikke bebygges eller plantes træer. Ledningen indebærer, at gravearbejder og planer for nye terrænforhold indenfor arealbæltet skal godkendes af Holbæk Forsyning.

Der påhviler arealet følgende bygge- og oversigtslinjer på arealerne:

a. Oversigtslinier i forhold til Omfartsvejen og Ringstedvej ved Harmskrydset. Disse bestemmelser kan ikke afviges.

b. Byggelinjer mod Omfartsvejen og Ringstedvej: 20 meter fra vejmidter + tillæg for højdeforskel på 1,5 x højdeforskellen + 1 meter.

c. Byggelinjer i en afstand af 30 meter fra motorvejens midte + tillæg for højdeforskel på 2 x højdeforskellen + 1 meter.

Opførelse af bygninger, befæstede arealer o.lign. forudsætter dispensation fra vejbestyrelserne, som er henholdsvis Holbæk Kommune og Vejdirektoratet.