Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Holbækmotorvejen er en statsejet hovedlandevej (nr. 11), hvilket ligeledes gør sig gældende for Ringstedvej (nr. 145). Vejdirektoratet er vejmyndighed for Holbækmotorvejen og Ringstedvej. Lokalplanområdet er pålagt servitutter og byggelinjer, jf. særskilt afsnit om servitutter.
I medfør af vejlovens § 34, stk. 3 og 4, må der ikke opføres ny bebyggelse og andre anlæg af fast og blivende karakter (herunder eks. tankanlæg, ledninger, parkeringsarealer med fast belægning, befæstede veje, rampeanlæg, faststøbte flagstænger og reklamer, ledningsanlæg, nedgravede beholdere og lignende) inden for det byggelinjepålagte areal (inkl. højde og passagetillæg) med mindre, at vejmyndigheden kan meddele dispensation i henhold til vejlovens § 42. En konkret ansøgning om dispensation skal i givet fald fremsendes til vejdirektoratet.

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, anlæg og belysning i landzone, jf. planlovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.