I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

1.1 at udlægge areal til faciliteter, der knytter sig til lystbådehavnen eller til anden havnerelateret virksomhed,

1.2 at sikre, at fremtidig bebyggelse tilpasser sig havnens øvrige bebyggelse og maritime karakter,

1.3 at sikre områdets friarealer.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr.nr. 1dl, 1ee og 7000c samt en del af matr.nr. 1aø og del af matr.nr. 1y, Bybjerg By, Orø.

2.2 Området er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen har ikke bonusvirkning og fremtidige anlæg vil fortsat kræve landzonetilladelse med udgangspunkt i de vilkår, der er fastsat i denne lokalplan.

4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til havnerelateret virksomhed og kan rumme faciliteter, der knytter sig til brugen af trafikhavnen og lystbådehavnen, f.eks. havnekontor, vaskeri, wc/bad, gæsterum, depot, affaldshåndtering og lignende.

4.2 Der kan etableres service til områdets forsyning, hvis det har tilknytning til havnen, herunder skibshandel, kiosk, cafeteria, salg af bådudstyr og lignende.

4.3 Den maksimalt tilladte miljøklasse inden for lokalplanområdet er miljøklasse 2.

4.4 Inden for friarealerne angivet på kortbilag 5 må der ikke etableres byggeri. Dog kan der etableres legepladser og lignende aktivitets- og opholdsarealer.

5.1 Der må etableres én kiosk inden for lokalplanområdet med et butiksareal på maksimalt 50 m2.

5.2 Der må etableres én udvalgsvarebutik inden for lokalplanområdet med et butiksareal på maksimalt 100 m2.

Størrelsen på butiksarealer udregnes jf. planlovens bestemmelser herfor.

6.1 Ny bebyggelse kan udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5.

 

7.1 Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet under et fastsættes til 50.


7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 5 udlagte byggefelt eller hvor den erstatter eksisterende bebyggelse.


7.3 Bebyggelse må opføres i en maksimal højde på 8,5 m over terræn.

8.1 Ny bebyggelse skal udføres med facader i rødmalet bræddebeklædning (inkl. gavltrekanter), hvide døre og vinduer samt hvid stern.

8.2 Ny bebyggelse skal opføres med sadeltag i rød tegl, mørk tegl, tagpap eller anden mørk tagbeklædning, alternativt som grønne tage, og skal have en hældning på mellem 30 og 48 grader.

8.3 Ingen tagmaterialer må have et glanstal på mere end 20. Dog kan der ophænges eller integreres solceller og solfangere i tagfladerne. Solceller og solfangere må ikke reflektere lyset mere end 7 %.

9.1 Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Brøndevej i områdets nordlige del eller fra færgelejet i områdets vestlige del.

9.2 Parkering må finde sted inden for de angivne arealer på kortbilag 5. Der kan evt. etableres yderligere parkeringspladser på havneområdets asfalterede arealer.

9.3 Vej A-A, der er angivet på kortbilag 5 oven i det udlagte byggefelt, kan parallelforskydes op til 10 meter i tilfælde af, at byggemuligheden inden for byggefeltet udnyttes fuldt ud.

10.1 Der må på hver bygningsenhed skiltes med bygningsenhedens funktion. Skilte skal udformes som enkeltstående bogstaver med en maksimal højde på 40 cm. Derudover kan der opsættes et mindre antal oplysningsskilte på facader. Disse skilte må have en skilteflade på højst 0,25 m2.

10.2 Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller lyse.

11.1 Der udlægges friarealer som vist på kortbilag 5. Disse arealer skal friholdes for bebyggelse, men må anvendes som landpladsareal til opbevaring af både.

11.2 Den lægivende beplantning angivet på kortbilag 5 skal bevares, dog må almindelig vedligehold og beskæring finde sted.

11.3 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn.

11.4 Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet fastsættes til 0,7 jf. den ved lokalplanens udarbejdelse gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune.

12.1 Større belysningsarmaturer (over 3 meter høje) må kun opstilles langs vejen "Orø Havn".

12.2 Der kan opstilles mindre belysningsarmaturer i lokalplanområdet. Disse armaturer må have en maksimal højde på 1 meter og med nedadrettet lyskilde.
Belysningsarmaturer bør udføres efter Holbæk Kommunes standarder. Kontakt Holbæk Kommune, Byg, Vej og Trafik, for yderligere information.

13.1 Bygningernes tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne. Transformeranlæg skal afskærmes.

14.1 Lokalplanområdet er udpeget til offentlig kloaktilslutning med forventet udførelse i 2016. Når tilslutningsmuligheden foreligger skal bebyggelsen inden for lokalplanområdet tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Afledning af spildevand må, indtil muligheden for offentlig kloaktilslutning foreligger, ske lokalt ved opsamling i samletank.

 

15.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer, veje og stier være anlagt. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet anlæg for regn- og spildevand jf. § 13.

16.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.


16.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.