Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen sikrer, at byggeriets klimaskærm opføres i træ, som er et naturligt fornyeligt materiale. Der stilles krav om, at individuel bygningsopvarmning skal ske ved brug af vedvarende energikilder.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til færgeoverfarten mellem Orø og Holbæk.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Lokalplanen muliggør et integreret affaldsrum i byggeriet.

Natur

Dele af lokalplanområdet (dele af matrikelnumrene 1ee, 1aø og 1y) er registreret som beskyttet strandeng. Lokalplanen sikrer, at arealerne ikke påvirkes af planlægningen.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af området udlægges som friareal og landpladsareal til både. Derudover udlægges en større del af havneområdet til vej og parkeringsareal.
Afstand og tilgængelighed til Orø-færgen er minimal, og det vurderes, at lokalplanen kan være med til at skabe øget trivsel både blandt Orøs beboere og gæster.