Energi og forsyning

Lokalplanområdet er tilsluttet eksisterende el- og vandforsyningsanlæg. Afledning af spildevand sker lokalt ved opsamling i samletank, da der ikke er nedlagt spildevandsledninger i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er udpeget til offentlig kloaktilslutning med forventet udførelse i 2016, og der vil forventeligt blive tilslutningsmulighed til hovedledning ved Brøndevej.

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE. Se mere på www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.

 

Regn- og spildevand

Området forventes at blive spildevandskloakeret i 2016 i henhold til den gældende spildevandsplan (ved lokalplanens vedtagelse Spildevandsplan 2010-2018 for Holbæk Kommune). Holbæk Forsyning fører kloakstik frem til grundgrænsen (den matrikulære) og grundejeren (Holbæk Kommune) skal på egen grund bekoste fremføring til og tilslutning til forsyningens kloakstik.

Indtil Holbæk Forsynings kloakledning er etableret, kan spildevand som midlertidig løsning håndteres lokalt med opsamling i samletanke uden udledning. Når stikledningen er ført frem til grundgrænsen er der tilslutningspligt jf. miljøbeskyttelsesloven.

Vej- og overfladevand håndteres af grundejer i henhold til den gældende spildevandsplan.

Der skal søges om afløbstilladelse hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes retningslinjer herfor.