Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag. Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på Orø Bådelaugs foranledning.
Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.