Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanen kræver ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
Lokalplanen er offentliggjort samtidig med Kommuneplantillæg nr. 12, der blandt andet ændrer de fremtidige zoneforhold i kommuneplanramme 4.E01 fra byzone til landzone og de fremtidige zoneforhold i kommuneplanramme 4.B05 fra byzone til by- og landzone. Nærværende lokalplan er derfor en landzonelokalplan, men vil ikke få bonusvirkning. Det betyder, at fremtidige anlægstilladelser fortsat vil kræve landzonetilladelse i overensstemmelse med lokalplanen.

Strandbeskyttelseslinjen
Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 15 må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Jf. § 15 stk. 4 nr. 5 er havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål dog undtaget fra bestemmelsen. Det er Naturstyrelsen, der administrerer strandbeskyttelseslinjen og dermed vurderer, om der kan gives dispensation herfra.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, men vil ikke kræve dispensation herfra jf. Planlovens § 5b stk. 1 nr. 1:
§ 5 b. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, 1) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
De med lokalplanen muliggjorte havnefaciliteter er afhængige af en kystnær beliggenhed i umiddelbar tilknytning til lystbådehavnen, da faciliteterne relaterer sig direkte til brugen af havnen og primært henvender sig til havnens daglige brugere og øens gæstesejlere.