0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

1.1 at muliggøre opførelse af en idrætshal i tilknytning til efterskolens eksisterende bygninger,

1.2 at muliggøre opførelse af fremtidige udvidelser, såsom udvidelse af værelsesfløj og andre tilbygninger/mindre bygninger i tilknytning til efterskolens eksisterende bygninger,

1.3 at sikre en fysisk udvikling af efterskolen, der tager hensyn til stedets kulturhistoriske spor og værdifulde landskabelige omgivelser, ved bl.a. at bevare den tidligere landsbyskoles bygninger.

2.1 Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bakkedraget 22, matr.nr. 15f Hjembæk by, Hjembæk, jf. kortbilag nr. 2.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

3.1 Indenfor byggefelt A gælder det at; Ny bebyggelse, samt ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer efter bestemmelserne i lokalplanen ikke kræver tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1. (landzonetilladelse).

4.1 Lokalplanområdet udlægges til uddannelsesformål og kulturelle formål, og dertilhørende fritidsaktiviteter der i almindelighed er knyttet til en efterskoles virke.

4.2 Der må indrettes værelser og boliger til elever og ansatte der er tilknyttet uddannelsesstedet.

5.1 Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 % for hele lokalplanområdet.

5.2 Indenfor byggefelt A, må der opføres byggeri i op til 12 m højde i maks. 2 etager.

5.3 Bebyggelse indenfor byggefelt A skal indpasses i det eksisterende terræn og placeres parallelt eller vinkelret på den eksisterende bebyggelse.

5.4 Indenfor delområde I kan der ske udvidelser og tilbygninger til eksisterende byggeri. Byggeri indenfor dette område vil kræve en landzonetilladelse.

5.5 Mindre bygninger såsom shelters, skure o.lign. kan opføres indenfor hele lokalplanområdet, dette skal anmeldes til kommunen og derefter vurderes det om det vil kræve en landzonetilladelse.

Indenfor byggefelt A gælder det:

6.1 Bebyggelse skal opføres i blank mur i røde nuancer.

6.2 Facadepartier kan bestå af karnapper med vinduer og mørkpatineret zink.

6.3 Vinduespartier skal fremstå hvide eller grå i træ eller eller aluminium.

6.4 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på 25°-30°.

6.5 Tage skal udføres i sort bølge-eternit med en glansværdi på 10 eller derunder.

Indenfor delområde I gælder det:

6.6 Bebyggelse skal opføres i blank mur eller beklædt med træ, eller som pudsede, filtsede, vandskurede eller tilsvarende overfladebehandlet materiale.

6.7 Mure af blank mur skal opføres i røde, sorte og brune nuancer.

6.8 Overflader der er træbeklædt, pudsede eller lignende facader skal fremstå i sorte, røde eller brune nuancer. Mindre dele af facaden kan have andre farver i forbindelse med markering af døre, vinduer eller tilsvarende udsmykning.

6.9 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage uden valm, eller som tage med ensidig taghældning, begge med en hældning på 20°- 47°. Tage på bygninger opført i maks. 4,5 m højde kan udføres som 'fladt' tag.

6.10 Tage skal udføres i tegl, betontagsten, eternit eller tagpap. Farven skal være rød, grå eller sort. Glansværdien på tagmaterialer skal være 10 eller derunder, solenergianlæg undtaget.

7.1 De på kortbilag 2 markerede bygninger, som udgør den gamle landsbyskoles bygninger, må ikke nedrives (se redegørelsen).

7.2 Karakteren af de på kortbilag 2 markerede bygninger, som udgør den gamle landsbyskoles bygninger skal fastholdes. Det er de blanke mure i røde teglsten med murede detaljer og dannebrogsvinduer af træ der bidrager til den historiske karakter.

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra kommunevejen Bakkedraget ad adgangsvejen (vist på kortbilag 5). Kørsel til parkeringsarealerne skal ske via adgangsvejen.

8.2 Parkering skal ske indenfor arealet som anvist på kortbilag 5 (svarende til ca. 25 parkeringspladser). Der udlægges et areal til yderligere ca. 15 parkeringspladser, som kan tages i anvendelse, hvis der opstår behov herfor.

9.1 Der må opsættes ét skilt pr. facade. Facadeskilte må maksimalt have en størrelse på 1,5 m². Placering af facadeskilte skal tilpasses bygningens arkitektur, således at de flugter med bygningens horisontale eller vertikale linjer.

9.2 Skiltning ved vej skal knytte sig til ejendommen, og være placeret ved indkørsel, postkasse eller bygning.

9.3 Skiltning ved vej må maksimalt være 0,7 m² stort.

9.4 Der må ikke skiltes for anden virksomhed eller produkt, end det der knytter sig til ejendommen. Skiltet må ikke have karakter af produktreklame
eller reklamere for tilbud.

10.1 Jord der kommer i overskud i forbindelse med anlæggelse af nyt byggeri, kan anvendes indenfor lokalplanområdet til rekreative formål i de områder der er udlagt til fritidsaktiviteter, med henblik på at opnå udsigt, læ, og rumligheder.

10.2 Terrænudformningen skal tilpasses det omkringliggende landskab og må maks. udføres med en højde på 2 m og med min. 1 m afstand til skel. Terrænudformningen må ikke have karakter af en jordvold i skel mod det åbne land.

10.3 Der kan ligeledes indenfor lokalplanområdet terrænreguleres med henblik på at håndtere lokal nedsivning af regnvand.

11.1 Der skal etableres et levende hegn jf. kortbilag 5, som en fortsættelse af eksisterende læhegn med samme karakter. Det eksisterende læhegn har karakter af et tæt krat med en enkel række flerstammede hvidtjørn med en bredde på ca. 2,5 m. Læhegnet skal på sigt opnå en vis afskærmende effekt set fra de syd/vestlige veje og bebyggelse, på den bebyggelse der opføres indenfor byggefelt A.

11.2 Eksisterende levende hegn som er vist på kortbilag 5, skal bevares og vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, og genetableres ved rydning eller stormfald.

12.1 Området skal tilsluttes kollektiv kloakering iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

12.2 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan

12.3 Der må opsættes tekniske foranstaltninger, herunder ventilationsanlæg, solceller, antenner o. lign. Solceller skal placeres på en sådan måde at de ikke giver refleksgener hos naboer.

12.4 Tekniske anlæg må ikke placeres tættere end 5 m på matrikelskel.

13.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive spildevandssystem jf. § 13

13.2 Inden ibrugtagning af ny idrætshal skal der etableres et læhegn jf. kortbilag 5 og § 12.1

14.1 Lokalplan nr. A401.1 aflyses i sin helhed med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 10.09.

 

15.1 Følgende servitutter aflyses med denne lokalplan: Dokument lyst d. 17. dec. 1979: Deklaration omhandlende Hjembæk skoles anvendelse og nybyggeri/ombygning. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.