Lokalplanens indhold

Bevaring og udvikling

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for den fremtidige udvikling af det fysiske miljø på Hjembæk Efterskole. Efterskolen ligger i den gamle landsbyskoles bygninger og er en del af kulturmiljøet Hjembæk Landsby. De oprindelige skolebygninger har stor historisk værdi for kulturmiljøet og er med til at give efterskolen karakter og interessante rumligheder, bygningerne bevares derfor med denne lokalplan. Samtidig gives der mulighed for at opføre nyt tidssvarende byggeri, der er nødvendigt for at drive en efterskole i dag. Efterskolens ønske om at opføre en idrætshal med undervisningsfaciliteter muliggøres således. Placering og udformning skal ske på en sådan måde at der tages hensyn til de landskabelige og kulturhistoriske omgivelser og disses kvaliteter, bl.a. sættes der krav til materialer, farver og udformning af ny bebyggelse.

Landsbyskolens bygninger og gårdrum

Nyt byggeri og landskabet

Idrætshallen placeres øst for den eksisterende skolebebyggelse, væk fra vejen, ud mod det åbne landskab. Lokalplanen stiller krav om at byggeriet skal integreres i landskabet ved at udnytte et lokalt terrænspring sådan at den høje idrætshal ikke synes særligt højere end det eksisterende byggeri, når man færdes i omgivelserne. På den måde kommer en ny idrætshal til at forholde sig til det omgivende landskab og bebyggelse, og kan samtidig drage fordel af den fantastiske udsigt.


Udsigt fra friluftsområde mod øst (placering for ny idrætshal)

Illustration af idrætshal og undervisningslokaler indenfor byggefelt A, set mod nord.
(som projektet kunne tage sig ud)

Illustration af idrætshal og undervisningslokaler indenfor Byggefelt A, set mod vest.
(som projektet kunne tage sig ud)

Desuden muliggør lokalplanen opførelse af byggeri i op til 8,5 m højde i tilknytning til den eksisterende bebyggelse (delområde I). Således muliggøres tilbygninger og udvidelse af f.eks. værelsesfløjen, hvis dette viser sig nødvendigt. Bebyggelsesprocenten sættes til 30 % for hele lokalplanområdet.

Beplantning

Lokalplanen stiller krav om etablering af et levende hegn, som en fortsættelse af eksisterende læhegn der udgør den sydøstlige matrikelgrænse. Læhegnet består af en tæt række af hvidtjørn. En fortsættelse af læhegnet vil have en afskærmende effekt på den kommende idrætshal i den vide udsigt fra vejene Bakkedraget og Lille Stokkebjergvej syd for efterskolen. Desuden sikres det med lokalplanen at der genetableres levende hegn, hvis disse rydes/stormfældes, kortbilag 5 viser hvilke læhegn der er tale om.

Område til friluftsaktiviteter, set mod sydvest. Eksisterende hvidtjørnehegn forlænges.