Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgøres af matr. nr. 15 f, Hjembæk By, Hjembæk. Områdets areal er ca. 13,6 ha. og er beliggende i landzone. Området ligger i en sydvestlig 'bydel' i landsbyen Hjembæk, nord for Jyderup, sammen med bl.a. Hjembæk forsamlingshus, et sportsanlæg og nogle få private boliger. Lokalplanområdet grænser mod øst og syd op til åbne marker. Lokalplanområdet anvendes som efterskole, og ejes af den selvejende institution Hjembæk Efterskole. Skolen har plads til ca. 50 elever. Skolens bygninger rummer både undervisningslokaler, boliger til ansatte på skolen, elevværelser og værkstedsfaciliteter. Skolens bygninger og gårdrum optager ca. halvdelen af området. Bygningerne er koncentreret omkring den tidligere landsbyskoles bygninger i den nordvestlige del af lokalplanområdet.

Kulturarv

Hjembæk Efterskole blev etableret i 2001, i de bygninger der tidligere husede den lokale landsbyskole for Hjembæk og omegn. De oprindelige skolebygninger fra 1910 anvendes i dag som bl.a. spisesal, undervisningslokaler og boliger til ansatte. Landsbyskolens bygninger er opført i røde tegl med nyere hvide dannebrogsvinduer. Taget har oprindeligt været tegltag, men er udskiftet til bølgeeternit på alle bygninger. Gennemgående er den svensk-røde farve på døre og karme mm. Hjembæk Efterskole er en del af det udpegede kulturmiljø Hjembæk landsby pga. de oprindelige skolebygningers historie og deres tilknytning til landsbyen. Alle nyere bygninger forholder sig til de oprindelige skolebygningers måde at placere sig, således går deres vinkelrette placeringer igen i hele bebyggelsen. De enkelte bygninger er ikke udpeget som bevaringsværdige i sig selv, men sikres mod nedrivning med denne lokalplan, pga. deres betydning for kulturmiljøets værdi. Den samlede bebyggelse er sammensat og bærer præg af tilbygninger igennem en lang periode, hvorfor stedet opleves meget sammensat. Det er derfor vurderet at stedet kan rumme ny bebyggelse der ikke nødvendigvis har samme formsprog som landsbyskolens bygninger.

Landsbyskolens bygninger og gårdrum

Øvrig bebyggelse

Den øvrige bebyggelse består både af tilbygninger og fritliggende bygninger, bl.a. en ny værelsesfløj og en tilbygning med køkkenfaciliteter der blev opført da efterskolen startede. De fleste af de nyere bygninger har et andet og nyere arkitektonisk udtryk.

Værelsesfløj

Udenomsarealer

Efterskolens udenomsarealer udgøres omkring bebyggelsen af et indre gårdmiljø (skolegård), parkering, haver til boligerne og græsarealer til ophold og leg. Mod øst har efterskolen opkøbt et stort areal, der bruges til frilufts- og fritidsaktiviter, bl.a. prøvekørsel af 'Bocarts'. Mod syd har efterskolen købt et mindre markstykke, der muliggør opførelsen af idrætshallen, og som skal anvendes til friluftsaktiviter på sigt. Lokalplanområdet afgrænses flere steder af levende hegn af forskellig karakter, f.eks. mod nord afgrænses friluftsarealet mod de nordforliggende boldbaner af en høj og karakteristisk trærække af poppel. Skolen ligger højt i landskabet med en vidtstrakt udsigt over landskabet mod øst.

Udsigt mod øst

Udenomsarealer

Med lokalplan nr. 10.09 bliver der givet mulighed for, at Hjembæk Efterskole kan opføre en idrætshal. Lokalplanforslaget fastsætter et byggefelt hvor indenfor hallen skal opføres. Byggefeltet ligger øst for den eksisterende bebyggelse og kommer derfor til at udgøre efterskolens østlige afgrænsning mod det åbne land. Byggefeltet benyttes i øjeblikket til en bygning der nedrives i forbindelse med byggeriet, og til friluftsfaciliteter.

Område til opførelse af ny idrætshal (byggefelt A) og bygning der nedrives

Hjembæk Efterskole ligger syd for Hjembæk landsby