Statslig og regional planlægning

Natura 2000 områder

Nærmeste Natura 2000 områder er Åmosen og Sejerø Bugten der ligger 8 km væk, og derfor ikke vil blive påvirket af lokalplanen.

Råstoffer

Der er udpeget et råstofinteresseområde 2 km. vest for efterskolen. Planen vurderes ikke at påvirke denne udpegning.

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og er delvist beliggende i indvindingsopland. Derfor skal lokalplanen vurderes i henhold til retningslinie 40 og 41 i de statslige vandplaner*.
Området er kortlagt og det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre øget risiko for grundvandet eller være til risiko for vandindvindingen i området da:

· Nærmeste vandværksboringer tilhører Hjembæk Vandværk og ligger ca. 700 meter nordøst for lokalplanområdet.

· Grundvandskortlægningen viser, at den naturlige beskyttelse af grundvandet i området er god og at det primære magasin er godt beskyttet af ca. 40 meter ler.

· De hydrogeologiske og topografiske forhold viser, at en eventuel afledning/nedsivning af overfladevand/vejvand i lokalplanområdet vil strømme i sydlig retning dvs. i retning væk fra Hjembæk Vandværks kildeplads.

 

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og er omfattet af kommuneplanramme 10.O06 - Område til offentlige formål - uddannelsesinstitutioner. Afgrænsningen følger ikke den eksisterende kommuneplanrammes afgrænsning, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantilllæg der udvider afgrænsningen til at omfatte hele denne lokalplans afgrænsning, som afspejler Hjembæk Efterskoles nuværende ejendom. Desuden ændres den nuværende kommuneplanrammes maksimale bebyggelsesprocent fra 25 % til 30 %. Det maksimale etageantal ændres til 2 etager og den maksimale bygningshøjde ændres til 12 m.

Nuværende kommuneplanramme for lokalplanområdet

Eksisterende lokalplaner

Den gældende lokalplan nr. A401.1 -for skole i Hjembæk er fra 2001, udarbejdet i den tidligere Svinninge Kommune. Lokalplanen muliggør en udbygning af skolen med ny værelsesfløj og ny køkkenbygning. Samtidig sikrer den de bygninger der udgør den gamle landsbyskole. Denne lokalplan kommer ved en vedtagelse til at erstatte og aflyse den nuværende lokalplan.

Se den eksisterende lokalplan A401.1 her

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det vurderes ikke at denne lokalplan medfører en påvirkning af nabokommunen, selvom lokalplanområdet ligger tæt på Kalundborg kommune.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Landskabsplanen

Lokalplanområdet er beliggende i landskabsområde nr. 19 Hjembæk i Landskabsplanen, hvis nøglekarakteristika er: Terrænmæssigt varieret landskab i lille skala. Mange beplantninger og relativt tæt bebygget. Målsætningen siger bl.a.: Der kan i nogen grad ske en udbygning og tilføjelse af nye elementer, men det bør ske med største omhu.

Værdifuldt landskab

Lokalplanområdet grænser op til et værdifuldt landskab. Lokalplanen vurderes ikke at ville have en negativ indvirkning på det værdifulde landskab, da det nye byggeri placerer sig i tilknytning og i sammenhæng med eksisterende byggeri. Samtidig med at det lokale terræn udnyttes, sådan at byggeriet får så lille en påvirkning af omgivelserne som muligt. Dertil opstiller lokalplanen krav til de materialer der kan anvendes i det nye byggeri. Beliggenheden tæt på et værdifuldt landskab bliver en kvalitet i det nye byggeri, der kommer til at nyde godt af den storslåede udsigt.

Kirkeomgivelser

Lokalplanområdet er udpeget som kirkeomgivelser til Hjembæk Kirke. Det er vurderet at placeringen af den nye idrætshal, som har et volumen der vil kunne påvirke oplevelsen af Kirken, ligger i en afstand og på en sådan måde at den ikke vil have en negativ indvirkning. For flere detaljer se Screening for miljøvurdering under Bilag.

Værdifuldt kulturmiljø

Hjembæk Landsby er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og Hjembæk Efterskole er en del af denne udpegning. Efterskolens bygninger udgøres af den gamle landsbyskole. Lokalplanen sikrer at de bygninger der udgør den tidligere landsbyskole bevares, i tråd med den eksisterende lokalplan. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en idrætshal i umiddelbar nærhed til den tidligere landsbyskoles bygninger. Dette vil have en vis påvirkning af kulturmiljøet men ikke en væsentlig da idrætshallen bliver placeret bagved det gårdmiljø de ældre bygninger skaber, og derfor bliver de to forskellige skalaer ikke et møde i direkte ’sammenstød’. Der stilles krav i lokalplanen om at det nye byggeri forholder sig til de eksisterende og historiske bygninger i forhold til placering, materialevalg, udnyttelse af terrænfald o.lign. Men samtidig er det vigtigt at give plads til en nutidig arkitektur, materialer og alternative energikilder (som f.eks. solceller). Skolen er i forvejen et miljø der er sammensat af mange forskellige bygninger opført igennem lang tid, og det vurderes positivt for skolens fortsatte anvendelse at der bliver forbedrede undervisnings- og idrætsfaciliteter.

OSD

Lokalplanområdet ligger i ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Anlægget vil dog ikke påvirke hverken grundvand eller vandværksboring. Da boringen ligger 700 m nordøst for lokalplanområdet, den naturlige beskyttelse af området er god (ca. 40 m ler), og de geologiske og topografiske forhold viser at en evt. afledning/nedsivning vil strømme i sydlig retning væk fra Hjembæk Vandværks Kildeplads. Der er udarbejdet et OSD- tillæg i tilknytning til denne lokalplan, se under bilag.

Se hele beskrivelsen af Landskabsområde 19 Hjembæk her

Trafikforhold

Hjembæk Efterskole betjenes med bus nr. 512 der kører mellem Jyderup og Svinninge. I Jyderup er der regionaltog til Kalundborg, Holbæk og videre til København. I Svinninge er der Regionstog til Holbæk og Nykøbing Sj.
Hjembæk Efterskole ligger ud til landevejen Bakkedraget, der knytter sig til Amtsvejen, som igen kobler sig til Skovvejen, motortrafikvejen mellem Holbæk og Kalundborg. Tilslutningen til Skovvejen ligger ved Jyderup, ca. 5 km syd for Hjembæk.

 

Offentlig service

Nærmeste byer med servicefunktioner, såsom bibliotek, offentlig transport, indkøb mm. er Jyderup, der ligger ca. 5 km syd for Hjembæk Efterskole. Samt Svinninge, der ligger ca. 6 km nordøst for Hjembæk Efterskole, som også tilbyder indkøb, bibliotek, offentlig transport mm.