Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanen har bonusvirkning for den del der er omfattet af byggefelt A, hvilket betyder at der ikke skal søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ny bebyggelse. Se lokalplanens § 1.4.
Udstykning, ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone indenfor resten af lokalplanområdet skal der efter planlovens § 35 stk. 1 søges om landzonetilladelse til.
Der skal ansøges om byggetilladelse inden nyt byggeri påbegyndes.