Baggrund

Byrådet har prioriteret igangsætning af planlægning for et nyt byudviklingsprojekt øst for værftet. Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for ”Holbæk Havneby”, der blev udpeget i et gennemført projektudbud.

Formål

Det er planlægningens primære formål, at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet ved etablering af aktive stueplanfacader ud til den vigtige forbindelseslinje Blegstræde/ Kanalstræde.

Planlægningen skal belyse den visuelle indvirkning på de omkringliggende byrum og sammenhængen til fjorden. Planlægningen skal fastsætte retningslinjer og bestemmelser for udformningen af ny bebyggelse, anvendelse og trafikale forhold.


Oversigtsmodel af projektbebyggelse