Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og el leverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el leverandør. El leverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde. Der er mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk).

Note*: JF. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse fro ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.
Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energibygningsrelementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Dvs. regn- og overfladevand ledes til Holbæk Fjord, om muligt mod kanal i Kanalstræde, mens alt spildevandet ledes til rensning på Holbæk Centralrenseanlæg. Eksisterende regn- og spildevandsledninger er indtegnet på kortbilag 2.
Jf. Spildevandsplan 2010 - 2018 for Holbæk Kommune fastsættes befæstelsesgraden for et område til centerformål til 0,7. Befæstelsesgraden angiver, hvor meget areal der må befæstes. Området har ved eksisterende forhold tidligere haft en befæstelsesgrad tæt på 100 (Silvanbygning + parkeringsplads), for det areal, hvor den nye centerbebyggelse opføres. Såfremt befæstelsesgraden overskrides, skal der anvendes andre metoder til afledning af regnvand jf. nedenstående.
Regnvand skal forsinkes på egen grund og ledes til kloak. Forsinkelsen kan ske i et underjordisk system som eksempelvis faskiner. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune. Arealet er registreret som ”måske egnet til nedsivning”, og grundvandsspejlet står højt i området, hvilket kan vanskeliggøre/ umuliggøre nedsivning. Alternativt må afsøges løsning med afledning af overfladevand til fjorden. Arealet er i henhold til klimatilpasningsplanen udsat, og ved ekstremt højvande kan forventes vand til terræn.
Tilladelse til tilslutning til den offentlige fælleskloak skal søges hos Holbæk Kommune.

Fremadrettet forsyning til Blegstræde Hage skal placeres enten i Kanalstræde eller i forbindelse med brandvej vest for Holbæk havneby. Koordinering heraf skal ske i samarbejde med Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.
Det skal sikres, at afhentning af affald ikke giver væsentlige støjgener for boliger. Affaldsområde skal afskærmes, så der ikke opstår lugtgener eller "papirflugt".

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.