Lokalplanområdet

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 5 og omfatter et areal på ca. 20 ha (landareal). Området indeholder følgende matrikelnumre: 22hq, 49a, 49b og 49c Holbæk Markjorder samt matrikelnumre: 1a og 14 Dragerup By, Grandløse. Området er opdelt i delområderne A, B og C (se kortbilag 5). Område A omfatter hele Holbæk Marina, område B omfatter en mindre del af naturområdet vest for marinaen og område C omfatter det store fredede naturområde øst for marinaen.

Område A er mod Strandmøllevej afgrænset af en beplantning der skærmer for bådenes opmagasineringsplads, hvor bådene ligger om vinteren. Beplantningen medvirker til forskønnelse af vejen og skal fastholdes i nærværende lokalplan. Mod øst er arealet afskærmet af en beplantning af buske og mindre træer. Den offentlige sti (Fjordstien) forløber langs med beplantningen mellem område A og område C, samt på tværs af område A og B. Mod vest består området af en grøn plæne der fungerer som forareal til restauranten og marinaen samt en stor parkeringsplads der rummer omkring 150 parkeringspladser til både restaurantens og lystbådehavnens brugere/gæster. Område A benyttes til lystbådehavn med dertilhørende bådebroer, opmagasinering af både, bebyggelse og foreningsaktivitet. Bebyggelsen på området består af en større bygning til restaurant samt en række mindre bygninger der indgår som en del af marinaen. Dette er bl.a. masteskur, vagthus, klubhuse mm. Derudover har området en øst - og en vestmole, hvor bådebroerne udgår fra. Vestmolen består primært af vej, med parkering parallelt hermed. Østmolen har en bredde på ca. 50 meter og består mest af græsarealer med en mindre sø. Område B er et mindre grønt naturområde der er en del af strandengen. Område C er en del af et stort fredet område der fortrinsvist fremstår som strandeng med græs - og urtevegetation samt en mindre spredt beplantning. Området er indhegnet, da kvæg afgræsser arealet i sommerhalvåret.