Statslig og regional planlægning

Planens indhold vurderes at være i overensstemmelse med gældende statslig og regional planlægning. Planerne berører således ikke udpegninger med hverken råstofinteresser, Natura 2000­ områder, OSD­område eller andre områder, af overordnet planlægningsmæssig interesse, udover placeringen inden for den kystnære del af byzonen, jf. nedenstående afsnit.

Kommuneplan 2013-2025

Arealet er beliggende inden for Kommuneplanramme 3.R02, der fastlægger anvendelsen til bypark og lystbådehavn.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 15 for området under ét med mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 1½ etage, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m (Lokalplanen har dog yderligere restriktioner til disse retningslinjer for byggeriet indenfor lokalplanområdet).
Endelig beskrives i de supplerende bestemmelser i rammen, at i områdets vestlige del skal der kunne opføres skure til hobbypræget fiskeri, samt etableres område til sneplads.
De beskyttede områder skal friholdes for bebyggelse og der kan kun opføres bebyggelse på arealet syd for marinaen.

Eksisterende lokalplaner

Arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan 3.32, der primært forholder sig til placeringen af mindre bygninger på østmolen, opmagasinering af både, vej- og parkeringsforhold, havnerelateret anvendelse samt udvide antallet af bådepladser.
Med vedtagelse af nærværende Lokalplan 3.49 aflyses Lokalplan 3.32 i sin helhed.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkninger i forhold til planlægning i nabokommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanarealet er beliggende inden for den kystnære del af byzonen. Landskabet der kendetegner kysten langs lokalplanområdet er hovedsageligt en naturpræget strandbred. Langs selve marinaen er det molerne med stensætning og en egentlig kajkant der udgør grænsen mellem vand og land. Lokalplanen medfører ikke ændringer i dette forhold. Den visuelle ændring som realiseringen af lokalplanen vil medføre vil hovedsaligt være de mindre bådebroer samt få mindre træhuse på østmolen.

Diverse udpegninger

Der er ingen særlige drikkevandsinteresser på lokalplanområdet eller i nærområdet.

Trafikforhold

Lokalplanområdets delområde A er vejtilsluttet via den kommunale vej Strandmøllevej. Delområde A har desuden også en privat fællesvej, samt flere mindre private veje.
Parkeringsområdet på matrikel 49b skal bibeholdes. Autocamperparkeringen skal foregå på de, på kortbilag 8 afmærkede områder. Da dette er privatområde skal marinaen selv stå for håndhævelse af denne parkering eller få lavet en aftale med det offentlige om håndhævelse af parkeringen. Autocampercampering er ikke tilladt på autocamperparkeringspladsen og dette skal tydeliggøres med skiltning, samt håndhæves af den part der står for håndhævelsen af parkeringen på området.