Støj

Marinaen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj gældende for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har oplysning om jordforurening på delområde A på både vidensniveau 1 og 2, hvilket vil sige at der i følge Region Sjælland både er konkret viden om aktiviteter, der kan være kilde til jordforurening på grunden, samt påvist jordforurening.
For delområde B og C er der i følge Region Sjælland jordforurening af vidensniveau 2, hvilket vil sige at der er påvist jordforurening på området.
Se kortbilag 7 for en præcisering af de jordforurenede områder.

Der er kendskab til området har været brugt som losseplads og der er fundet stoffet pentachlorphenol.

Ved etablering af værksted i koldhallen dette anmeldes til virksomhed@holb.dk

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til lokalplanen.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Alle ændringer er inden for delområde A hvor det i forvejen er tilladt at have lystbådehavn.
  • Kystdirektoratet er blevet hørt i sagen, uden at have kommentarer.