Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Kystdirektoratet skal give tilladelse til foranstaltninger på søterritoriet og træffe afgørelse, om foranstaltningerne kræver gennemførelse af vurdering af påvirkninger på miljøet (VVM), jf. Bekendgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser, om klagegang og om kundgørelse af ordensreglementet for havne. Kysdirektoratet anbefaler at laveste sokkelkote for nybyggeri fastsættes til 1.69 m DVR90.

Kystdirektoratet er i forbindelse med lokalplanen blevet hørt uden at have kommentarer til denne.

Udlejningen af hytterne til overnatning kan kræve tilladelse efter sommerhusloven.