I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015. om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1  at udlægge området til idræts- og sundhedsområde, samt andre anvendelser, der er målrettet områdets primære brug, herunder kulturelle formål og parkområde,

1.2  at fastlægge placering af bebyggelse

1.3  at fastlægge et sammenhængende stisystem, Loopet1,

1.4 at sikre mulighed for en hensigtsmæssig fremtidig udvikling af idræts- og sundhedsområdet.

1Se definition af det sammenhængende stisystem ’loopet’ i redegørelsens afsnit ’Lokalplanens indhold’.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 1ua, samt en del af matr. nr. 1a begge af Ladegården, Holbæk Jorder, samt alle parceller, der efter den 4.maj 2016 udstykkes i området.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil med lokalplanens vedtagelse blive overført til byzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, som vist på kortbilag 4:

Delområde A omfatter en del af matr. nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.
Delområde B omfatter 1ua og en del af matr. nr. 1a begge Ladegården, Holbæk Jorder.
Delområde C omfatter en del af matr. nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

3.1
Det samlede lokalplanområde må kun anvendes til 3:

 • Offentlige formål, herunder idræts- og parkområde med idrætsrelaterede funktioner såsom cykelbaner, boldbaner, aktivitetsområder, sportslader2 og mindre servicebygninger, såsom toilet- og omklædningsfaciliteter, depoter m.m., samt cykel- eller atletikbane eller lignende.
 • Offentlige formål, herunder kulturelle formål i tilknytning til idræts- og parkområdet, såsom udstilling af kunst og opstilling af faciliteter for midlertidige arrangementer.
 • Offentlige formål, herunder sundhedsrelaterede formål i tilknytning til idræts- og parkområdet, såsom sansehave, drivhus, orangeri, hytter og mindre bygninger i tilknytning til de enkelte funktioner.
 • Vejanlæg og etablering af det sammenhængende stisystem ’loopet’1.
 • Grønt område med mulighed for placering af servicebygninger og lignende anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder transformatorer, pumpestation, solcelleanlæg, anlæg for lokal afledning af regnvand, regnvandsbassin m.v.

Delområde A3

3.2
Delområde A må tillige anvendes til:

 • Offentlige formål, herunder idrætsanlæg, såsom fodbold- og atletikstadion, svømme- og skøjtehal, idræts- og multihaller med tilhørende faciliteter, såsom elitesportscenter, uddannelsesfaciliteter, overnatningsfaciliteter og lignende.
 • Offentlige formål, herunder sundhedsformål, såsom sundhedscenter, klinikker for f.eks. læger, tandlæger og fysioterapeuter, mødecenter, uddannelsesfaciliteter og lignende.
 • Offentlige formål, herunder kulturelle formål, såsom koncert- og teaterfaciliteter.
 • Butikker for detailsalg, samt café og restaurant.
 • Erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv med tilknytning til idræt eller sundhed.
 • Tekniske anlæg til områdets forsyning herunder varmecentral.
 • Parkering for biler, busser, taxi og cykler.


1Se definition af det sammenhængende stisystem ’loopet’ i redegørelsens afsnit ’Lokalplanens indhold’.
2Sportslader defineres som overdækkede åbne eller lukkede konstruktioner til f.eks. dans, fodbold, volley, petanque, cykling, håndbold og lignede.
3Lokalplanens bestemmelser er opbygget således, at den fastsætter bestemmelser for hele lokalplanområdet og herefter konkretiseres det for hver enkelt delområde A, B og C, hvor der er behov for yderligere bestemmelser.

4.1
Inden for delområde A må der tillige etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Det samlede bruttoetageareal til detailhandel i lokalplanområdet må ikke overstige 300 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 150 m2.

4.2
Der må kun etableres én dagligvarebutik til lokalplanområdets forsyning.

5.1
Lokalplanområdet kan udstykkes som én eller flere storparceller i overensstemmelse med den overordnede disponering.

5.2
Veje kan udstykkes særskilt.

5.3
Indenfor lokalplanområdet kan udstykkes matrikler op til 150 m2 til tekniske anlæg såsom pumpebrønde til spildevand, vandboringer eller lignede

Det samlede lokalplanområde.

6.1
Inden for lokalplanområdet må bebyggelse kun opføres med en maksimal højde på 12 m.

6.2
Bebyggelse må kun etableres inden for byggefelter, som vist på kortbilag 5.

6.3
Inden for lokalplanområdet må der opføres i alt fire sportslader4, én på maksimalt 3.000 m2 og de øvrige på maksimalt 500 m2.. Sportslader skal placeres inden for byggefelter, som vist på kortbilag 5, og i tilknytning til hovedstien.

6.4
Uden for byggefelter kan desuden opføres:

 • Mindre bygninger på maksimalt 50 m2, som understøtter den idræts- og sundhedsrelaterede brug af området, såsom pavilloner, skibscontainere, orangerier, legehuse, cykelparkering, hytter, toilet- og omklædningsfaciliteter, redskaber til motion, leg og lignende. Disse bygninger må kun placeres i direkte tilknytning til Loopet6 jf. §8.5.
 • Mindre bygninger på maksimalt 35 m2 til områdets tekniske forsyning, herunder transformerstation, varmecentral, pumpestation, solcelleanlæg og lignende anlæg.
 • Mindre bygninger på maksimalt 35 m2 til installationer for kulturelle formål såsom udsmykning, kunstvægge, udstillinger, opstilling af skulpturer m.v.

6.5
Bebyggelse uden for byggefelter må kun etableres i højst én etage og med en maksimal højde på 8,5 m. jf. §6.2

Delområde A6

6.6

Inden for delområde A må der maksimalt opføres 45.000 m2, heraf:

 • Fodboldtribune må højst opføres med et maksimalt areal på 15.000 m2 og med en maksimal tilskuerkapacitet på 10.000 tilskuere.
 • Sundhedscenter må opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 10.000m2.
 • Erhvervsfunktioner må opføres med følgende maksimale bruttoetagearealer:
  • idræts- og uddannelsesrelaterede erhvervsfunktioner: 8.000 m2, herunder konference- og uddannelsesfaciliteter og lignende,
  • kontorfaciliteter: 2.000 m2.
  • Varmecentral til bebyggelse i lokalplanområdet: 500 m2

6.7
Bebyggelse inden for byggefelt 1 må kun etableres i højst tre etager med en maksimal højde på 19 m. Niveauplan fastsættes til kote 32. Jf. kortbilag 5.

6.8
Bebyggelsens hovedindgange skal etableres ud mod hovedstien, der er angivet på kortbilag 6. Jf. §8.1

Delområde B og C6

6.9
Inden for Delområde B og C må bebyggelsesprocenten ikke overstige 3 %.

4Sportslader defineres som overdækkede åbne eller lukkede konstruktioner til f.eks. dans, fodbold, volley, petanque, cykling, håndbold og lignede.
5Se definition af det sammenhængende stisystem ’loopet’ i redegørelsens afsnit ’Lokalplanens indhold’.
6Lokalplanens bestemmelser er opbygget således, at den fastsætter bestemmelser for hele lokalplanområdet og herefter konkretiseres det for hver enkelt delområde A, B og C, hvor der er behov for yderligere bestemmelser. 5

Det samlede lokalplanområde

7.1
Ventilationsanlæg, afkast og lignende tekniske installationer må ikke være synlige på tage.

7.2
Der må ikke anvendes reflekterende facade- og tagmaterialer med et glanstal højere end 20. Undtaget herfra er vinduespartier, solceller og lignende.

7.3
Solfangere, solceller og lignende energibesparende elementer skal indbygges og være en del af bygningens arkitektur, i såvel tagflader som facader. Der kan dog opføres solfangere, solceller og lignende på terræn jf. § 12.4. Disse anlæg på terræn må ikke genere ved refleksion.

7.4
Facader kan males, udsmykkes og belyses i farver for at opnå en særlig kunstnerisk eller arkitektonisk effekt.

7.5
Der må etableres vandruchebaner gennem facade og tag.

Vejadgang

8.1
Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Omfartsvejen og Skagerakvej, som vist på kortbilag 8.

8.2
Servicevej A-B skal udlægges som stillevej med en placering som vist på kortbilag 8. Vejen skal udlægges i en bredde på minimum 6,5 m. og anlægges med kørebane på minimum 5,5 m. Vejen skal udføres i asfalt, beton, belægningssten eller lignende fast materiale.

Stier - Loopet

8.3
Der kan etableres stitilslutninger til naboarealer som vist på kortbilag 6. Stiforbindelserne kan etableres ved gennembrud af dige og beplantningsbælte.

8.4
Inden for lokalplanområdet udlægges offentlige stier i et hierarkisk system bestående af en hovedsti, bistier, ridestier og hybridzoner. Disse udlægges i princippet som vist på kortbilag 6.

8.5
Sti A-B og C-D (hovedsti) skal udlægges i en bredde på minimum 6 m. og anlægges i en bredde på minimum 3 m. med belægning i asfalt, beton, belægningssten, slotsgrus eller lignende fast belægning, jf. kortbilag 6. Integreret i hovedstiforløbet kan der opføres mindre bygninger, som understøtter den idræts- og sundhedsrelaterede brug af området, jf. § 6.4 .

8.6
Sti E-F udlægges til ridesport i en bredde på mindst 2 m. uden belægning, som vist på kortbilag 6.

8.7
Øvrige stier (bistier) anlægges med belægning i grus, asfalt, beton, belægningssten eller uden belægning. Stier skal udlægges i en bredde på minimum 4 m. og anlægges med belægning i en bredde på minimum 2 m. Stier uden belægning skal udlægges i en bredde på minimum 2 m. Jf. kortbilag 6.

8.8
I umiddelbar forbindelse med stier, må der etableres opholdsarealer (hybridzoner). Disse opholdsarealer må anlægges i grus, græs, beton, asfalt eller med faldunderlag som f.eks. gummibelægning, flis eller sand. Jf. kortbilag 6

8.9
Hvor stier etableres henover vej- og parkeringsareal, skal stien markeres i belægningen f.eks. ved belægningsskifte, højdeforskelle, beplantning eller lignende.

8.10
Hvor idrætsaktiviteter, plads- og stiforløb eller anden aktivitet kræver det, kan der etableres anden overflade end den §8.5 – §8.8 beskrevne.

Parkering

8.11
Parkering må kun etableres inden for arealet ”Område til parkering” vist på kortbilag 5. Cykelparkering må dog anlægges inden for hele lokalplanområdet jf. § 6.4.

8.12
Der skal udlægges parkering svarende til:

 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 til offentligt formål.
 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til publikumsorienteret service.
 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv og kontor.
 • 1 parkeringsplads pr. 25 m2 butik.

8.13
Der skal anlægges minimum 500 parkeringspladser, herunder:

 • mindst 40 parkeringspladser, som skal anlægges i umiddelbar nærhed til sundhedscentret,
 • mindst 12 handicapparkeringspladser, fordelt på 4 store parkeringspladser til kassevogne og 8 små parkeringspladser til personbiler, som skal anlægges i umiddelbar nærhed til hovedindgangen og sundhedscentret,
 • mindst 10 parkeringspladser til busser.

8.14
Der skal i forbindelse med hovedindgangen i delområde A etableres et areal til af- og påsætningsparkering svarende til 5 personbiler og en bus.

8.15
Der skal anlægges minimum 150 cykelparkeringspladser i umiddelbar nærhed til hovedbebyggelsen i delområde A. Der kan etableres overdækning i forbindelse med cykelparkering.

8.16
Parkeringsarealer må anvendes til aktivitetsområder, når parkeringspladserne ikke anvendes.

8.17
Der skal afsættes plads til manøvrer i forbindelse med parkering og af- og påsætning. Manøvrearealerne må ikke krydse bevægelseslinjer for lette trafikanter. Dette gælder også ved varelevering og renovation.

Parkeringspladsers udformning:

8.18
Mellem rækker med parkering eller ved udsparing i parkeringsarealet skal der etableres beplantning med primært opstammede løvfældende træer. Parkeringsarealer skal omgives af beplantning bestående af opstammede løvfældende træer, nåletræer, hække eller anden grøn beplantning.

8.19
Træer, der placeres i belagte arealer, skal sikres planteøer svarende til 5 m2 jord pr. træ.

8.20
Parkeringspladser skal etableres med belægning i grus, græsarmering, asfalt, beton eller belægningssten og med markering af hver enkel p-plads.

8.21
Handicapparkeringspladser må kun etableres med fast belægning såsom asfalt, jævne systemfliser eller lignende.

8.22
Parkeringspladser for personbiler skal have en bredde på mindst 2,5 m., en længde på mindst 5 m. og et manøvreareal på mindst 7 m.

8.23
Parkeringspladser til busser skal have en bredde på mindst 3 m. og en længde på mindst 12,5 m.