Energi og forsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning
Området ligger uden for kollektivt forsyningsområde. Bygningsopvarmning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune.

Opvarmning kan ske ved individuel opvarmning, eller der kan etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, jordvarmeanlæg, brinelaug eller lignende.

Regn- og Spildevand
Al regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet for at imødegå klimaændringer og det øgede pres på kloakkerne.

Vandet bruges som en ressource og kan opsamles, genanvendes, forsinkes, nedsives og/eller afledes til vandområder inden for lokalplanområdet. Se nærmere beskrivelse af den blå struktur i afsnittet ’Lokalplanens indhold’.

Lokalplanområdets øvre jordbundsforhold består primært af et tykt og svært gennemtrængeligt lag af moræneler. Dette bevirker, at der ikke kan nedsives store mængder af regnvand, og store dele af regnvandet skal derfor opsamles.

Der er foretaget en hydraulisk analyse af lokalplanområdet. Analysen viser, at risikoen for oversvømmelser langt overvejende kommer i forbindelse med skybrudshændelser. Der er en lille risiko for, at en længere periode med meget regnvejr, kan give anledning til oversvømmelser. Det vurderes, at det er muligt at håndtere, idet lokalplanområdet overvejende ligger på ”toppen” af strømningsvejene. Derimod er pludselige voldsomme skybrudshændelser vanskeligere at håndtere, hvorfor det oftest handler om at sikre, at de ”rigtige” områder bliver oversvømmet.

Helt overordnet har nedsivning af vand i forbindelse med skybrud meget begrænset effekt, idet den hastighed som vand nedsiver med ikke stå mål med den mængde af vand, der tilføres et område ved skybrud. Fordi undergrunden derudover består af moræneler er det usandsynligt, at der kan etableres omfattende nedsivning til grundvandet.

Forsynings- og afløbsledninger
Ud fra det naturlige terrænfald vil det meste af lokalplanområdets overfladevand løbe mod syd til Kalve Å. Med den terrænbearbejdning der gives mulighed for vil området ikke påvirke naboerne i forbindelse med ekstremregn.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald".
Bortskaffelse skal ske adskilt fra og uafhængigt af publikumsadgangen.