Støj

Trafikstøj
Den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for påvirkninger af boliger med støj fra vejtrafik skal overholdes. Trafikken til og fra området kan påvirke omgivelserne, men det nuværende og fremtidige støjniveau på de omkringliggende veje vil være omtrent uændret. For den nye adgangsvej er trafikmængden beskeden, og de vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj mod boliger vil under fri udbredelse kunne overholdes i afstanden til vejkant på over 12 m. Der vil forventelig ikke være boliger eller andre støjfølsomme funktioner indenfor denne afstand til den nye adgangsvej.

Virksomhedsstøj
Aktiviteter på boldbaner og fodboldkampe på stadion giver anledning til støj i omgivelserne. Det forventes dog, at en 80 meter afstandszone mellem eksisterende boliger i naboområdet mod øst, indenfor hvilke der ikke må etableres støjende aktiviteter uden der også etableres afskærmning, er tilstrækkelig til at sikre, at naboer ikke bliver væsentligt generet. Ligeledes vurderes at regulering af støj fra større arrangementer, ved krav til det maksimale antal koncerter om året og til tidspunkterne for deres afholdelse, vil være tilstrækkelig til sikring af uhensigtsmæssige gener fra anlægget.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ikke registreret oplysninger om forurening eller mulighed for forurening på de arealer, der er omfattet af lokalplanen.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Holbæk Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af området mellem Ladegårdsalleén og projektområdets sydlige grænse, hvor der er konstateret spor efter forhistorisk aktivitet på det meste af arealet. I fem områder ligger aktivitetssporene så koncentreret, og er af så væsentlig karakter, at der er grundlag for egentlige udgravninger.

Seks kendte arkæologiske fundsteder, primært stenalderbopladser, ligger spredt ud over arealet. Umiddelbart nord for området har Holbæk Museum undersøgt en jernalderboplads med spor efter jernudvinding i forbindelse med etableringen af Skagerakvej, og i bebyggelsen Bernts Have er der undersøgt bopladser fra bronzealderen. Matrikler under det tidligere Holbæk Ladegård er kendt for at rumme mange fortidsminder.

Skulle der mod forventning blive fundet spor efter væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er det i forhold til museumslovens § 27 stk. 2 pligtigt at standse anlægsarbejdet i det omfang, det berører fortidsminderne. I delområde C er forundersøgelserne igangsat og resultatet forventes klart i ultimo juni.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 939 af 3. juli 2013). Miljøscreeningen offentliggøres sammen med lokalplanforslag 2.67 som bilag.

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslag 2.67 har Holbæk Kommune udarbejdet en miljørapport som en samlet vurdering af planforslaget. Planen er omfattet af projekter på lovens bilag 3 og 4, punkt 12: Turisme og Fritid.

Formålet med en miljørapport er at beskrive de miljømæssige konsekvenser ved etableringen og driften af de i lokalplanen og kommuneplantillægget muliggjorte anlæg og eventuelle alternativer. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planen og konsekvenserne for miljø og mennesker. Miljørapporten skal desuden pege på en række miljøindikatorer, som man vil overvåge, når planen gennemføres.

De miljøparametre, der behandles i miljøvurderingen, er identificeret og afgrænset i kommunens afgørelse om miljøvurdering. Afgrænsningen er lavet på baggrund en screening og scoping udarbejdet af Holbæk Kommune.

Miljøvurderingen afgrænses således til at omfatte følgende emner:

  • Landskab og kulturmiljø
  • Trafik
  • Støj
  • Natur
  • Lys
  • Påvirkningen af friluftsliv beskrives desuden overordnet.

Den miljømæssige påvirkning af de enkelte parametre vurderes ud fra planforslagets karakteristika og 0-alternativ, der beskrives i hhv. kapitel 3 og kapitel 4.

Miljørapporten har været i høring sammen med lokalplanforslag 2.67 som bilag. Der er ikke kommet kommentarer eller bemærkninger til miljøvurderingen i høringsperioden.